Dary Ducha Svätého

 

6. 1.

Dary Ducha Svätého

 

Cieľ: vzbudiť túžbu po daroch Ducha Svätého

 

Božie slovo

„A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom.“ (Iz 11,2-3a)
 
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5,22-23)
 
„A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch ...“ (1 Kor 12,1)
 
„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý ... Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.“ (1Kor 12,4-11)
 
„Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali.“ (1Kor 14,1).
 
„Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi“ (1Kor 14,12). Porov. KKC 799-801
 
„Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte" (1 Sol 5,19-21).
 
„Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“ (Gal 5,25)
 
Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. (Rim 8,13-16)

 

 

Iné pramene

Morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. (KKC 1830)
 
Sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu Synovi. Dopĺňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. (KKC 1831)
 
Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy. (KKC 1832)
 
Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, sú milosti Ducha Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a na potreby sveta. (KKC 799)
 
Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj všetci členovia Cirkvi. Veď sú obdivuhodným bohatstvom milosti pre apoštolskú životnosť (vitalitu) a pre svätosť celého Kristovho tela; pravda, ak ide o dary, ktoré skutočne pochádzajú od Ducha Svätého a používajú sa spôsobom, ktorý plne zodpovedá jeho autentickým podnetom, čiže v duchu lásky, ktorá je pravým kritériom chariziem. (KKC 800)
 
Zvyčajne je kresťanská radosť sprevádzaná zmyslom pre humor... Zlá nálada nie je znakom svätosti... niekedy smútok je spojený s nevďačnosťou, s takým uzavretím sa do seba samých, že sa stávame neschopnými spoznať Božie dary“ Nehovorím o konzumnej alebo individualistickej radosti, tak prítomnej v niektorých súčasných kultúrnych skúsenostiach. Pretože konzumizmus len zaťažuje srdce; môže ponúknuť príležitostné a prechodné potešenia, ale nie radosť. Mám na mysli skôr tú radosť, ktorá sa žije v spoločenstve, ktorá sa zdieľa a šíri.“ (CHV 126)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Dary Ducha Svätého posilňujú morálny život kresťanov
 • birmovka v nás rozmnožuje dary Ducha Svätého.
 • 7 darov Ducha Svätého  a ich účinok
 • charizmy (dary milosti), duchovné dary (1Kor 12,1-11) a ovocie Ducha Svätého (Gal 5,22-23) (hovorí o nich NZ)
 • podmienky k tomu, aby sa účinky sviatosti birmovania mohli prejaviť. Platnosť a účinnosť sviatosti.

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • aký typ darov si vážiš? Aký dar ťa poteší?
 • poznáš ľudí, ktorí majú nejaké dary? Myslíš si, že aj ty môžeš mať takéto dary?
 • čím si obdarovaný ty? Akými dobrými vlastnosťami?
 • kde tieto dary najčastejšie využívaš? Ako by si ich mohol lepšie využívať?
 • aký dar by si prijal?
 • akú schopnosť by si rád získal?
 • aký je rozdiel medzi duchovným a hmotným darom?
 • ako sa dajú od Boha získať dary Ducha Svätého? Treba si ich zaslúžiť? (1 Kor 12,11)
 • ktorý z darov Ducha Svätého je pre teba zaujímavý?
 • ako sa môžeš pripraviť na prijatie tohto daru? Čo všetko pre to potrebuješ urobiť?
 • Duch Svätý dáva svoje dary zadarmo v miere, v akej si ich schopný prijať. Čo by si mal pre to urobiť? Kedy som na ne pripravený? (KKC 1310) Ako ich môžeš rozvíjať?
 • na čo slúžia dary Ducha Svätého?
 • ako zistíš, že máš dary Ducha Svätého? Je to len záležitosť viery? Alebo sa prejavia nejako konkrétne? Aký dar by si chcel mať? Prečo?
 • dary Ducha Svätého musia byť v nás živené, aby rástli a ďalej sa rozmnožovali. Ako môžeš živiť tieto dary v sebe?
 • dary Ducha sú pre službu Cirkvi a na budovanie Cirkvi (1Kor 9,12). Ako a komu by si nimi mohol poslúžiť?
 • môže sa stať, že sa po prijatí sviatosti birmovania nič nezmení? Ako je to možné? Zlyhal Duch Svätý? Alebo kandidát nebol dostatočne pripravený?

 

 

 

Modlitba

Príď, Duchu Svätý! Príď aj do môjho srdca. Naplň ma svojou radosťou, svojím pokojom, svojou božskou mocou. Príď a prebývaj vo mne! Cíť sa ako doma. Vyžeň z útrob môjho srdca všetky zlé myšlienky, všetok nepokoj, všetok smútok a strach. Duchu Svätý, buď mi najlepším priateľom a radcom. Veď ma, aby som sa nikdy neodklonil od Božích chodníkov. Vnukni mi do srdca pokoj. Uteš ma v smútku. Posilni ma v boji s pokušeniami. Zohrej ma, keď moja láska chladne. Daj, aby som bol svetlom a stal sa znakom Božej lásky pre ostatných. Veni Sancte Spiritus! (Youcat, príprava na birmovku)

 

Modlitba, ktorú sa Ján Pavol II. modlil celý život

Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal, o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery, o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery, o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal, o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili, o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou, o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen. (Zdroj: Facebook)

 

Deviatnik k Duchu Svätému

 

Prosba o sedem darov Ducha Svätého

 Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme vždy viac a viac poznávali tajomstvá svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobro od zla. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Bohu k oslave a nám k spaseniu. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme statočne premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na oslavu Boha a k spaseniu seba i blížnych. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, boli horliví v službe Bohu a s dôverou sa vinuli k Bohu a k nebeským veciam. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy pamätali na Neho a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čím by sme mohli uraziť Jeho Božskú velebnosť. Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj život i jeho koniec. Daj, aby som prežíval(a) život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy skôr, ako moja duša zanechá tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu a zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň mňa biedneho(u) a zachráň ma od všetkého zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo a posilňuj ma. Daj mi pevnú vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu. Amen. (www.modlitba.sk)

 

Aplikácia do života

 • Zameraj svoju pozornosť na jeden konkrétny dar Ducha Svätého, ktorý ťa oslovuje a napíš prečo?

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 268, 357
Youcat, príprava na birmovku - téma č.7