Vydávam svedectvo o Bohu

 

6. 2.

Vydávam svedectvo o Bohu

 

Cieľ: pozvať k túžbe svedčiť o Bohu

 

Božie slovo

Sidrach, Misach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie, vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ Vtedy Nabuchodonozor skypel zlosťou, tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Misacha a Abdenaga a rozkázal, aby pec rozpálili sedem ráz viac, než ju obyčajne rozpaľovali. A mocným chlapom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Misacha a Abdenaga poviazali a hodili do rozpálenej pece. Tých mužov teda naskutku poviazali a v plášťoch, s turbanmi, v obuvi a v šatách hodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí (do nej) hádzali Sidracha, Misacha a Abdenaga. Títo traja mužovia však, Sidrach, Misach a Abdenago, padli poviazaní do rozpálenej pece. Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi.“ (Dan 3,16-24)
 
Tiež sa stalo, že bolo zatknutých sedem bratov aj s matkou. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené bravčové mäso. Tu sa jeden z nich ujal slova a v mene ostatných povedal: „O čom nás chceš vyšetrovať a čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcovské zákony.“ Na to sa kráľ rozzúril a rozkázal rozpáliť panvy a kotly. Len čo boli rozžeravené, okamžite rozkázal tomu, čo hovoril v mene ostatných, vyrezať jazyk a na spôsob Skýtov stiahnuť mu kožu z hlavy a poodtínať ruky i nohy. A ostatní bratia aj s matkou sa museli na to pozerať. Keď už bol celkom znetvorený, dal ho ešte živého priniesť na ohnište a smažiť na pekáči. Kým sa šírila tuhá para z pekáča, vzájomne sa s matkou povzbudzovali, aby statočne zomreli. Hovorili: „Pán, Boh, to vidí a istotne sa zmiluje nad nami, ako to zreteľne vyjadril Mojžiš vo svojej karhavej piesni, kde hovorí: „Zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.“ Keď prvý tým spôsobom dokonal, priviedli druhého na potupné týranie. Stiahli mu z hlavy kožu aj s vlasmi a pýtali sa ho, či bude jesť, prv než by ho na tele úd po úde mučili. On však odpovedal materinskou rečou a zvolal: „Nie.“ Preto aj tento rad radom podstúpil také muky ako prvý. Keď už dodychoval, zvolal: „Ty zlostník, odstraňuješ nás síce z časného života, ale Pán všehomíra, pre ktorého zákony zomierame vzkriesi nás pre večný život.“ Po ňom sa tretí stal predmetom posmechu. Keď žiadali od neho jazyk, rýchlo ho vyplazil, potom smelo vystrel ruky a statočne povedal: „Z neba som ich dostal, ale pre (Božie) zákony ich nepokladám za nič, lebo sa nádejam, že ich opäť dostanem od neho.“ I zarazil sa kráľ aj so svojou družinou nad mladíkovou srdnatosťou, že za nič nepokladal muky. Keď tak dokonal, zohavili aj štvrtého tými istými mukami. Krátko pred skonom takto hovoril: „Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, komu Boh vlieva nádej, že ho opäť vzkriesi. Ale pre teba niet vzkriesenia k životu.“ A hneď priviedli piateho a zohavili ho. On však pozrel na neho a povedal: „Máš síce moc nad ľuďmi a robíš si, čo chceš, hoci si smrteľný, ale nenazdávaj sa, že Boh opustil náš národ. Len pozhovej a uvidíš jeho veľkú moc a ako potrápi teba i tvoje potomstvo!“ Po ňom priviedli šiesteho. Keď už zomieral, povedal: „Nemýľ sa zbytočne! My toto trpíme za seba, lebo sme sa prehrešili proti svojmu Bohu. Preto prišla aj táto hrôza. Nemysli si však, že ti to prejde bez trestu, keď si sa odvážil bojovať proti Bohu!“ Nezvyčajne vzácna a hodna obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov! Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šľachetným zmýšľaním povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im: „Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony.“ (2Mach 1-23)
 
Pán prehovoril ku mne takto: Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil“ I povedal som: Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale Pán mi riekol: Nehovor: Mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán. Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol: „Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst! Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil.“ (Jer 1,4-10)
 
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,15-16)
 
„Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“  (Jn 20,21)
 
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15,16)
 
 „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35)
 
„Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“  (Jn 14,7-11)
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32)
 
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20)
 
„Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.“ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu ovedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,30-37)
 
Nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.“ (Mk 13,11)
 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)
 
„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil   svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,45)
 
„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,15)
 
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ (Jn 15,26-27)
 
„On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“ (Sk 1,7-8)
 
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.“ (1 Pt 2, 7-10)
 
Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1Kor 9,16)
 
Lebo nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14)
 
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4)
 
Viera bez skutkov je mŕtva“  (Jak 2,14)

 

 

Iné pramene

Všetci ľudia sú povolaní vojsť do kráľovstva. Toto mesiášske kráľovstvo, ohlasované najprv synom Izraela, má prijať ľudí zo všetkých národov. (KKC 543)
 
Život sa posilňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou“ (EG 10)
 
Dnešní ľudia poslúchajú radšej svedkov ako učiteľov, a ak poslúchajú učiteľov, je to preto, že sú zároveň svedkami. (Sv. Pavol VI.)
 
Cirkev sa šíri príťažlivosťou. (porov. EG 14)
 
Buďme Cirkev vychádzajúca, ktorá je spoločenstvom učeníkov, misionárov, ktorí preberajú iniciatívu, zapájajú sa, sprevádzajú, prinášajú ovocie a oslavujú. (EG 24)
 
Drahí mladí – „Ducha Svätý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, s láskou objali druhých a hľadal ich dobro. Preto je lepšie prežívať vieru pospolu a vyjadrovať lásku v spoločnom živote, deliac sa tak s ostatnými mladými o lásku, čas, vieru a starosti. Pretože, spoločne ide všetko ľahšie.“ (CHV 164)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • vernosť pokrstených je prvotným predpokladom ohlasovania evanjelia a poslania Cirkvi vo svete (KKC 2044)
 • evanjelizácia a vydávanie svedectva
 • ohlasovanie kerygmy. Čo je to kerygma? Evanjeliová radosť: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život aby ťa zachránil, a teraz žije po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“ (EG 164)
 • svedectvo života – predstaviť konkrétneho svedka viery
 • vy ste Božie teraz ... (viac pozri v Materiáloch k téme)
 • výbava na vydávanie svedectva – odvaha, múdrosť, priateľskosť, pokora a tichosť (počúvanie) (múdrosť nie je v obsiahnutí všetkej teórii ale: „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prís 3,5)
 • vydávanie svedectva prostredníctvom slova (hovoriť o Ježišovi a o jeho pôsobení v našom živote), služby (konkrétny skutok ľuďom)
 • svedectvo slovom má byť krátke, autentické a kristocentrické

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • prečo je potrebné svedčiť o Bohu, nie je to trápne?
 • ak chceš vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi, musíš mať s ním osobnú skúsenosť. Vtedy tvoje svedectvo bude účinné.  Máš osobnú skúsenosť? Akú?
 • čo je podstatou svedectva?
 • buďte svedkami, nie učiteľmi ... vydávajme skutočné, autentické svedectvo „Všetci sme povolaní ponúknuť druhým jasné svedectvo o Pánovej zachraňujúcej láske.“ (EG 121) Skúste si jeden druhému ohlasovať - Kto je pre teba Ježiš? Čo pre teba znamená veriť? Akú reklamu by si vedel urobiť birmovnej náuke? Čo ťa oslovilo na týchto katechézach?
 • prečítajte si príbeh sv. Pavla, ktorý je ukážkou pravého a účinného svedectva (Sk 26,9-23) a zdieľajte sa o tom v skupinke​
  • aký bol Pavol pred tým, než sa stretol s Ježišom (Sk 26,9-11)
  • aký bol, keď sa stretol s Ježišom (Sk 26,12-18)
  • ako sa zmenil jeho život potom, čo stretol Ježiša (Sk 26,19-23)
 • na základe tohto príbehu o sv. Pavlovi skús opísať ako teba pretvára Ježiš? Aký bol tvoj život pred tým ako doň vstúpil Ježiš, následne po tom, ako si sa stretol s Ježišom a po tom ako sa zmenil tvoj život po stretnutí sa s Ježišom?
 • povzbuď a vydaj svedectvo o tom, ako Boh pretvára tvoj život? Čo sa v tebe zmenilo počas tvojej birmovnej prípravy? Aký som bol pred birmovkou, teraz ...?
 • ako môže vyzerať  svedectvo o Bohu? Vydávaš svedectvo slovom i skutkom, celým svojím životom?
 • aké svedectvo vydávaš na sociálnej sieti? Svedčí o tom, že si kresťan? Ak si ho niekto pozrie, o akých tvojich hodnotách sa dozvie? 
 • môžeš vydávať svedectvo aj cez sociálne siete? Čo by si mohol zmeniť (pridať/odstrániť), aby tvoje svedectvo bolo svedectvom birmovanca?

 

 

Modlitba

 • Ježišu, jediný Pastier svojho stáda, Ty, ktorý si nás všetkých povolal stať sa rybármi ľudí, uschopni nás k povolaniu, ktoré si nám zveril. Učiň nás pozornými k tichým prosbám mnohých bratov a sestier, ktorí ťa bolestne hľadajú v tme a volajú po svetle pravdy a teple lásky. Pre Tvoju najdrahocennejšiu Krv preliatu za nás a za spásu všetkých, daj nám milosť odpovedať na Tvoje volanie, aby sme ti v tejto našej dobe mohli odovzdať celý svet premenený evanjeliom. O to všetko Ťa žiadame na príhovor Panny Márie, Tvojej a našej Matky, ktorej zverujeme túto našu modlitbu. (Modlitba za novú evanjelizáciu)

 

 

Aplikácia do života

 • ak nemám osobnú skúsenosť s Ježišom v mojom živote – v modlitbe mu o tom poviem a pozvem ho do môjho života
 • vydám svedectvo o tom, že Ježiš je v mojom živote prítomný cez sociálne siete
 • natočím krátke video o tom, čo pre mňa znamená byť veriacim
 • svedectvo o Bohu v mojom živote môžem vydať aj konkrétnym skutkom – zapojím sa do nejakej konkrétnej aktivity vo farnosti (alebo ju zorganizuje moje spoločenstvo/skupinka)

 

 

Materiály k téme

KKC 848- 851, 905, 2044, 2472
Birmovník - téma č. 18
Spoločne objavujme dar - téma č. 24

 

 

„VY STE BOŽIE TERAZ“ - Vy, drahí mladí, nie ste „budúcnosťou“ – všetci radi hovoria: „Vy ste budúcnosťou“ – nie, vy ste prítomnosťou; nie ste Božou budúcnosťou, vy mladí ste Božím teraz! On vás zvoláva a volá vás vo vašich komunitách a mestách, aby ste šli hľadať starých rodičov, dospelých; aby ste sa postavili na nohy a spoločne s nimi sa chopili slova a uskutočnili sen, ktorý si o vás vysníval Pán.

Nie zajtra, ale teraz, pretože tam, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce (por. Mt 6,21); a to, do čoho sa zamilujete, si získa nielen vašu predstavivosť, ale dotkne sa všetkého.

Pre Ježiša neexistuje nejaké „len zatiaľ“, ale láska milosrdenstva, ktorá chce preniknúť srdce a získať si ho. On chce byť naším pokladom, pretože nie je žiadnym životným „len zatiaľ“, či prechodnou módou: je darujúcou sa láskou, ktorá pozýva k sebadarovaniu.

Je konkrétnou, blízkou, reálnou láskou dnes; je sviatočnou radosťou, ktorá sa rodí z rozhodnutia mať účasť na zázračnom rybolove nádeje a dobročinnosti, solidarity a bratstva, oproti mnohým paralyzovaným či paralyzujúcim pohľadom - kvôli strachu, vylúčeniu, špekulácii a manipulácii. (Z homílie Sv. Otca Františka na záver SDM v Paname 2019)

 

 

Ježiš nás naučil veľké tajomstvo: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil   svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,45) A dodáva: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,15) Sme pozvaní všímať si ľudí okolo nás, byť vnímaví k tomu čo prežívajú a pro ich potreby. Ten, ktorému slúžime nezištne, v láske, ktorá nepočíta, sa opýta: „Čo ho vedie k tomu, že sa takto správa?“ Základom evanjelizácie je teda konkrétna láska k ľudom okolo nás.

 

AKO ZAČAŤ ROZHOVOR O KRISTOVI

Väčšina ľudí, ktorí svedčia o Kristovi (alebo to aspoň skúšajú), poznala, že najväčší problém je, aby rozhovor skutočne smeroval ku Kristovi bez toho, aby náš partner menil tému, alebo sa rozhovor zmenil na "náboženskú diskusiu". Nasledujúce rady vám môžu pomôcť pri vedení rozhovoru o Kristovi.

Spôsoby správania, ktoré napomáhajú vytvoriť príležitosť:

Počúvajte. Každý človek má najobľúbenejšiu tému sám seba. I veľmi zdržanlivý človek sa začne otvárať, keď bude téma rozhovoru pre neho zaujímavá a keď vycíti, že ho naozaj chcete počúvať. Ak máte naozajstný záujem a počúvate, môžete dávať aj tie najpodstatnejšie otázky a ľudia vám budú odpovedať.

a/ Pozerajte sa.

b/ Usmievajte sa. Tvárte sa prívetivo.

c/ Dávajte otázky, začínajúce sa "ako" a "prečo".

Buďte citliví k príležitostiam. Je to zvláštne, koľko príležitostí sa nám naskytne, keď o ne prosíme Pána. Ľudia vás často prosia o Ježiša, i keď to priamo nepovedia. Robia to tak, že vám rozprávajú o svojej nervozite, nude, pocite nezmyselnosti života, pocite viny, samoty atď.

Buďte ku každému priateľskí. Niekedy ľudia, o ktorých by ste si nikdy nepomysleli, že by mohli prijať Pána, bývajú tým najlepším ovocím. Možno ste jediným človekom, ktorý je k nim vľúdny, a to môže otvoriť cestu k službe.

Slúžte ľuďom. Služba tvorí základ pre duchovné pôsobenie. Neponáhľajte sa. Nájdite si čas porozprávať sa s ľuďmi. napr. pri káve.

Pochváľte. Naučte sa úprimne oceniť dobré vlastnosti svoj ho partnera.

Buďte vnímaví k problémom a potrebám druhého. Prejavte svoju účasť tým, že vyrozprávate podobný problém zo svojho života a to, ako ste ho vyriešili s pomocou Ježišovej moci.

Vždy si buďte vedomí, že je to Boh, kto otvára dvere, keď dozrel čas. Náš čas nie je jeho čas. Pre neho je tisíc rokov ako jeden deň.

Prijmite ľudí takých, akí sú. To neznamená, že ich na takejto úrovni necháte.

"Rešpektujte duchovný stav človeka, ktorému zvestujete evanjelium. Rešpektujte jeho tempo. Nerobíme správne, ak ho neprimerane nútime." (Pápež Pavol VI.)

 

ŠTYRI SPÔSOBY ZVESTOVANIA KRISTA

Ak hovoríme o slovnom zvestovaní Krista, hovoríme vlastne o sprítomnení evanjelia. Môžeme to robiť jedným z ďalej uvedených spôsobov. Takmer denne sa nám naskytne príležitosť jedným z týchto spôsobov svedčiť:

1 / SLOVO PRAVDY - jednoduché oznámenie nejakej Božej pravdy. Napr.: "Boh nám dnes dal krásny deň", "deti sú jedným z najlepších Božích darov", "tieto krásne hviezdy sa nad nami trblietajú preto, že Boh je skrytý za všetkým stvorením". SLOVO PRAVDY je možné oznámiť pri mnohých príležitostiach. V Jn 1, 29 hovorí Ján Krstiteľ slovo pravdy, keď v Ježišovi spoznáva Mesiáša: "Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta."

2/ OSOBNÉ SVEDECTVO - podelenie sa s vaším zážitkom s Kristom. Na tomto spôsobe je veľkolepé to, že ho nikto nemôže poprieť! Nikto nemôže polemizovať s vašou osobnou skúsenosťou. Pamätajte, že svedectvo nie je rozprávanie o tom, ako ste sa stali kresťanmi. Svedectvo je rozprávanie o tom, čo pre vás Boh robí dnes, včera alebo v určitej situácii v minulosti. V Jn 1, 41 svedčí Ondrej Pavlovi, keď hovorí: "Našli sme Mesiáša."

"Moderný človek radšej počúva svedkov než učiteľov, a ak počúva učiteľov, je to preto, že sú svedkami." Pápež Pavol VI.

3 / EVANJELIUM - znamená priamo povedať, ako ten človek môže poznať Krista. Sk 2, 37: "Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, bratia?"

4/ POZVANIE - vysvetlíme, o čo ide pri schôdzke nášho spoločenstva a pozveme svojho priateľa na budúci týždeň. Dáme najavo, že nás bude tešiť, keď priateľ našu ponuku prijme.

(Zdroj: Systém farnosti v bunkách)