Katechumenát v procese evanjelizácie

OBSAH:

STUPNE EVANJELIZÁCIE A MIESTO KATECHUMENÁTU V PROCESE EVANJELIZÁCIE

VSTUPENKA DO KATECHUMENÁTU

ČO JE TO KONVEZRIA, ZNAKY KONVERZIE

AKO OSLOVIŤ A NEODRADIŤ

  

Cieľom evanjelizácie je obrátenie srdca človeka k Bohu a k novému životu.

STUPNE EVANJELIZÁCIE

 • predevanjelizácia – prípravA pôdy na prijatie evanjelia 
 • prvá evanjelizácia – ako prvé ohlasovanie 
 • novaa evanjelizácia – ako obnovenie si vzťahu s Ježišom 

 

Katechumenát je väčšinou obdobím prvého ohlasovania. Jeho cieľom sú, prvé zárodky obrátenia, ktoré pramenia zo srdca a duše.

Katechéza postupne prehlbuje prvé ohlasovanie, rozvíja ho, dopĺňa rozhovorom a zameriava sa na kresťanský život. (J. Fogasi, Príručka... str 90)

 


 

VSTUPENKA DO KATECHUMENÁTU je:

 • Prejavenie záujmu, túžby, motivácie a rozhodnutia k hlbšiemu poznaniu kresťanskej viery.
 • Prijatie záväzku, ktorý vedie k cieľu, ktorým je prijatie Ježiša Krista za svojho Pána a život s Ním cez iniciačné sviatosti. Tým záväzkom je zúčastňovať sa stretnutí katechumenov.

 

Do katechumenátu vstupujú zväčša:

 • mladí ľudia, za ktorých rodičia nechceli rozhodovať alebo rodičia, ktorí síce sú pokrstení ale postupne sa vo viere stali ľahostajnými. svoje deti ani nedali pokrstiť, ani im neumožnili prístup k viere.
 • rodičia, rozdielneho náboženského vyznania
 • rodičia, ktorí z rôznych dôvodov odložili krst svojho dieťaťa na neskôr
 • ľudia, ktorí pochádzajú z prostredia nepriateľského náboženstvu, majú negatívnu skúsenosť s cirkvou, kňazom, konkrétnym kresťanom – laikom; ľudia, ktorým to príslušnosť k nejakej ideológii nedovolila.
 • ľudia, ktorí sú poznačení opakovaným vykorenením z viery, stratou stability, kresťanských vzťahov, a stále si kladú otázky o zmysle života a viery
 • dospelí, ktorí sú síce pokrstení, v detstve katechizovaní, no svoju vieru nikdy nepraktizovali.
 • dospelí, ktorí hľadajú duchovné naplnenie v rôznych filozofických, východných prúdoch, či náboženských skupinách
 • alebo ľudia, ktorí sa sami informujú čítaním vhodnej literatúry a teraz majú záujem o konfrontáciu s kresťanmi
 • chcú mať svadbu v kostole, nepokrstený chlapec sa chce oženiť s kresťankou ... niekedy láska ku kresťanskému partnerovi je dôvodom k vlastnému duchovnému prebudeniu
 • ľudia najrôznejšieho veku, ktorí buď náhle zatúžia stať sa kresťanmi alebo toto prianie skrývajú už dlho
 • ľudia, ktorí majú skúsenosť s ťažkým ochorením alebo smrťou blízkeho, hľadajú oporu a nový cieľ

Každý z nás sa vo svojom prostredí stretá s ľuďmi, ktorí nemajú skúsenosť s Božou láskou, sú vzdialení od Cirkvi... Zvlášť, keď človek prechádza ťažkým obdobím (stres, choroba, ťažkosti v rodine), keď život prinesie neobvyklé situácie sa človek stáva otvorenejší prijať pomoc a podporu druhých... Tieto spomenuté okolnosti ho však môžu otvoriť aj pre vieru. Dobre počúvať týchto ľudí, znamená odpovedať im na ich najhlbšie túžby,  ale neunáhliť sa. Vtedy sa môže uvoľniť priestor k otvorenosti pre dialóg, potrebný pre prijatie „Boha“.

 


 

ČO JE TO KONVERZIA?

Slovo, ktoré je dnes často používané. Ide o duchovný zážitok, rozhodný obrat. Nemusí vždy znamenať náboženskú skúsenosť. Je to silný impulz, ktorý má za následok osobné rozhodnutie k zmene života. Ide o pevné rozhodnutie, ktoré berie na seba úlohu prijať všetko, čo s rozhodnutím súvisí.

Konvertita môže povedať, že prežil prechod medzi „včera“ a „dnes“. Zmena nie je viazaná na vonkajšie okolnosti, konverzia sa týka osobnej zrelosti, osobného rozhodnutia. Pri konverzii je možné urobiť oficiálne verejné vyznanie, pri ktorom sa katechumen hlási ku Kristovi. Je to otázka totožnosti. Konverzia teda nie je akákoľvek „zmena“. Hovoríme o zmene trvalej. A však, nech je akákoľvek rozhodná, vždy zostáva zraniteľná. Človek má slobodnú vôľu, takže sa môže kedykoľvek zastaviť a zmeniť smer svojej cesty. Preto rozhodnutie sa pre dobro si človek stále musí obnovovať.

 

Znaky konverzie:

 • objavenie kresťanskej modlitby a chvály
 • prijatie samého seba v pokore a v pravde
 • sloboda k novej životnej energii a radosti
 • ak sa človek živo zaujíma o osobu Ježiša Krista, o jeho radostnú zvesť, o kresťanstvo a vieru
 • človek začne vo svojom živote uplatňovať prednostné právo pre Krista (napr. Skôr, než som poznal Ježiša, som sa rýchlo rozčúlil)
 • človek prekoná prekážky a odpor vo svojom vnútri voči Kristovmu slovu
 • ak niekto objaví v Evanjeliu určité osobné slovo o viere, ktoré ho nielen osloví, ale ktorým je schopný načúvať a odpovedať naň, konvertita potom tieto slová objavuje pre seba
 • ak sa človek pustí do rozhovoru o viere a snaží sa byť na strane veriacich kresťanov
 • človek objaví, že konverzia je začiatok cesty, ktorý je treba stále obnovovať. Konverzia sa stane formou rozhodnutia nasledovať Krista, stávajú sa „Jeho učeníci“

Kresťanská konverzia je „mystická“, ale zároveň i morálna a cirkevná.

Mystická – láka sa tajomného stredu, Krista.

Morálna – vyvoláva zmenu v spôsobe života.

Cirkevnáprivádza do spoločenstva a ku komunikácii so všetkými, ktorí kladne odpovedajú na Kristovu výzvu.

 


 

AKO OSLOVIŤ ČLOVEKA?

Ponúkame niekoľko prístupov ako osloviť človeka pre život s Kristom. Človek, ktorý je v ťažkej situácii zväčša býva naklonený a otvorený pre pomoc. Skôr, než ponúkneme Božiu pomoc, je vhodné ponúknuť ľudskú pomoc  cez :

 • byť pozorný a disponovaný  a v príhodnú chvíľu prejaviť prijatie a blízkosť
 • pozorne načúvať „Každý človek má byť rýchly keď treba počúvať, ale pomalý do reči“ Jak 1,19
 • byť prívetivý, nevtieravý, jemný „Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko“ Fil 4,6
 • nevkladať sa príliš citovo do vzťahu a nedramatizovať. Ponúknuť pomoc s jednoduchosťou a hľadať riešenie v jeho koreni. „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“ Fil 4,6
 • nemyslieť si, že nie je možné situáciu zmeniť „Lebo u Boha nič nie je nemožné“ Lk 1,37
 • byť trpezlivý a dôverujúci „Buďte teda trpezlivý, bratia, až do príchodu Pána“ Jak 5,7
 • byť pozorný a úprimný „vaša reč nech je áno - áno, nie - nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.
 • nesúdiť ani neodsudzovať, radšej si otvoriť srdce, aby sme pochopili človeka, ktorého máme pred sebou
 • neohovárať, ale zachovať si diskrétnosť a opatrnosť. „ Kto sa neprehrešuje slovom je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.“ Jak 3,2
 • byť veľkodušný  „Neodopieraj dobro blížnemu, ak je to v tvojej moci urobiť“ Prís 3,27

 

Majme srdce služobníka, srdce Ježiša.

 

Počas obdobia katechumenátu je katechumen neustále evanjelizovaný a neustále sprevádzaný, aby prijal Ježiša ako Spasiteľa svojho života. Modlitbou, službou, svedectvom vlastného života a vysvetľovaním môže byť katechumenovi nablízku každý sprevádzajúci.

Katechéza je etapou vyučovania a dozrievania v rámci evanjelizácie. Pomáha evanjelizovaným otvoriť sa podávanému obsahu, prejaviť sa v účasti na liturgii i v modlitbe.

Videá