Katechumenát

Je proces uvádzania do kresťanského života sprevádzaný obrátením. Je to uvádzanie do viery (KKC 1247).

Je to priestor v Cirkvi vyhradený dospelým ľuďom, ktorí ešte nie sú kresťania (ale aj tí, ktorí ešte nie sú veriaci), ale ktorí prejavujú záujem, počúvajú Božie slovo, snažia sa zachytiť jeho ozvenu vo svojom srdci a so záujmom sa obracajú na kresťanov, ktorých prosia o poučenie vo viere. (Praktický prúvodce pro doprovázejíci v katechumenátu, str.3)

 


 

ÚLOHA KATECHUMENÁTU

je katechumena – novoobrátenca pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii a to v cirkevnom spoločenstve a takto odpovedať na Božiu iniciatívu, ktorá spôsobila obrátenie. (KKC 1248)

 


 

KATECHUMEN

Je človek, ktorý žije v období katechumenátu. Nie je ten, ktorý „nič nevie“ alebo je „vzdialený“, ale ten, kto určitým spôsobom „zachytil Boží hlas“ a teraz prichádza a 

  • objavuje vieru
  • praje si stať sa kresťanom
  • vyhradí si čas k prehlbovaniu svojej viery
  • nechá sa viesť skúsenými kresťanmi a používa prostriedky, ktoré má Cirkev k dispozícii a ktoré doporučuje

Krstný katechumenát je inšpiračný zdroj katechézy v Cirkvi.

 


 

PRVKY KRSTNÉHO KATECHUMENÁTU

Krstný katechumenát uvádza do kresťanského života a viery. Základnými činiteľmi uvedenia do kresťanského života sú  katechéza a sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie.

Krstný katechumenát je zodpovednosťou celého kresťanského spoločenstva. Uvedenie do kresťanského spoločenstva nemá byť len dielom katechétov alebo kňazov, ale celej veriacej spoločnosti, najmä krstných rodičov.

Krstný katechumenát je celý preniknutý Kristovým veľkonočným tajomstvom. Preto celé uvedenie má mať veľkonočný ráz. Veľkonočná vigília stred kresťanskej liturgie a jej krstná duchovnosť sú inšpiráciou pre celú katechézu.

Krstný katechumenát je aj počiatočným miestom inkulturácie.

 

Koncepcia krstného katechumenátu, ako formačného procesu viery a pravej školy viery poskytuje katechéze po krste dynamiku a niektoré určujúce znaky ako je: intenzita a integrita formácie, jej odstupňovaný charakter s vymedzenými etapami, jej zviazanosť s obradmi, symbolmi a znakmi, najmä biblickými a liturgickými, jej trvalá spätosť s kresťanským spoločenstvom

Katechumeni sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny a nezriedka už žijú životom  viery, nádeje a lásky.

 

KAŽDÁ KATECHÉZA BY MALA BYŤ INŠPIROVANÁ TÝMITO ZÁKLADNÝMI PRVKAMI KRSTNÉHO KATECHUMENÁTU. (porov.VDK 91)

 


 

PREČO JE KATECHUMENÁT POTREBNÝ?

Katechumenát vychádza z tradície cirkvi  cirkev je inštitúcia rokmi overená, vyskúšaná a ustanovená Ježišom Kristom. Sprevádzať katechumena na ceste k viere sa dá oba vtedy, keď budeme čerpať z pokladu Cirkvi. Bez katechumenátu len zriedka existuje cesta k viere, k sviatosti krstu a do cirkvi.

Katechumen potrebuje špecifický priestor pre rast. Nie je vhodné, aby bol uvedený do spoločenstva zrelých kresťanov a rástol pri nich... Potrebuje svoj čas, aj sprevádzanie, aby dozrel vo viere a mohol sa zaradiť medzi ostatných kresťanov, ktorí tiež rastú vo viere, pretože rast vo viere je neustály, je to celoživotný proces dozrievania.

 


 

USPORIADANIE KATECHUMENÁTU

berie ohľad na dve východiskové situácie:

  • Tých, ktorí nie sú pokrstení
  • Tých, ktorí prijali krst v detstve alebo pred mnohými rokmi a buď ešte vôbec neprijali sviatosti alebo ich dávno prestali praktizovať

 


 

ETAPY KATECHUMENÁTU

  • predkatechumenát, ktorý charakterizuje prvá evanjelizácia kvôli obráteniu a vysvetleniu kerigmy prvého ohlasovania
  • katechumenát, v pravom zmysle slova zameraný na katechézu a jeho začiatkom je „podanie knihy evanjelií“
  • obdobie očisťovania a osvecovania, ktoré je intenzívnejšou prípravou na sviatosti uvádzania do kresťanského života a v ktorom má miesto „odovzdanie symbolu“ a „odovzdanie Pánovej modlitby“
  • obdobie mystagógie, ktoré charakterizuje skúsenosť zo sviatostí a zo vstupu do spoločenstva

 


 

Použité zdroje:

Christifideles laici

SSV, Úvod k obradom uvedenia do kresťanského života

Kongregácia pre klerikov, Všeobecné direktórium pre katechizáciu

Kolektív autorú: Praktický prúvodce pro doprevázejíci v katechumenátu

J. Fogassy, Príručka katechumenátnej katechézy

 

 

 

 

Videá