Etapy katechumenátu

 

 

ETAPY KATECHUMENÁTU

  • predkatechumenát
  • katechumenát
  • obdobie očisťovania a osvecovania
  • obdobie mystagógie

Tieto štyri etapy, plné múdrosti veľkej katechumenátnej tradície sú návodom na stupňovitosť katechézy. V čase cirkevných Otcov sa totiž vlastná katechumenátna formácia uskutočňovala prostredníctvom biblickej katechézy, zameranej na vyrozprávanie dejín spásy; bezprostredná príprava na krst pomocou náukovej katechézy, ktorá vysvetľovala práve odovzdané Krédo a Otčenáš s ich morálnym obsahom; etapa, ktorá nasledovala po sviatostiach uvádzania do kresťanského života – mystagogickej katechézy, ktorá pomáhala osvoviť si tieto sviatosti a začleniť sa do spoločenstva. Táto patristická koncepcia je i naďalej zdrojom svetla pre súčasný katechumenát a pre samu katechézu uvádzania do kresťanského života. Keďže katechéza uvádzania do kresťanského života sprevádza proces obrátenia, je vo svojej podstate postupná, a keďže je v službách toho, čo sa rozhodol nasledovať Ježiša Krista, je v najväčšej miere kristocentrická. VDK 88-89

 

 


 

PREDKATECHUMENÁT

Charakterizuje ho prvá evanjelizácia kvôli obráteniu a vysvetleniu kerygmy prvého ohlasovania.

„Ide o hlásanie evanjelia, na základe ktorého sa rodí viera a počiatočné obrátenie, takže človek cíti potrebu vytrhnúť sa z hriechu a priťahuje ho tajomstvo Božej lásky. Tomuto hlásaniu evanjelia je venované celé obdobie predkatechumenátu, aby vyzrela pravá vôľa nasledovať Krista a požiadať o krst.“ „V tejto dobe je teda vhodné, aby katechéti, kňazi, prípadne i laici uchádzačom vysvetľovali evanjelium. Je treba venovať im pozornosť a poskytovať pomoc, aby spolupracovali s Božou milosťou s čistým a čo najjasnejším úmyslom a uľahčiť im stretanie s kresťanskými rodinami a spoločenstvom.“ 

 


 

KATECHUMENÁT

Vstup do tohto obdobia sa začína  obradom „prijatia do katechumenátu“, pretože sa vtedy žiadatelia po prvýkrát zhromaždia, oznámia svoju vôľu Cirkvi a Cirkev ich zo svojho apoštolského poverenia  berie ako tých, ktorí majú v úmysle stať sa jej údmi. Boh im dáva svoju milosť, lebo týmto obradom sa ich túžba stáva zrejmou a Cirkev im naznačuje ich prijatie a začiatok ich zasvätenia.“ Od tejto chvíle sú katechumeni, ktorých Cirkev objíma svojou láskou a starostlivosťou, s ňou spojení a patria do Kristovej rodiny. Veď Cirkev ich živí Božím slovom a pri liturgii sa za nich modlí.“

„K tomuto kroku sa od čakateľov vyžaduje začiatok duchovného života a znalosť základov kresťanského učenia, teda vyžaduje sa ich počiatočná viera, ktorú nadobudli už v období predkatechumenátu. Vyžaduje sa počiatočné obrátenie, vôľa zmeniť život a vstúpiť do životného vzťahu s Kristom, začiatky kajúcneho zmýšľania, začínajúca prax vzývať Pána, modliť sa, prvé skúsenosti so spoločenstvom a životom kresťanov.“ 

Katechumenát, v pravom zmysle slova zameraný na katechézu a jeho začiatkom je „podanie knihy evanjelií“.

„Človek prejaví túžbu stať sa kresťanom a na základe tejto túžby je prijatý za katechumena. Vhodnou katechézou sa pripravuje. Toto obdobie môže trvať rôzne dlho, aj niekoľko rokov. Závisí to od Božej milosti, od zrelosti katechumena.

 


 

OBDOBIE OČISŤOVANIA A POSVÄCOVANIA

Je treťou etapou katechumenátu. Katechumen vstupuje do kresťanskej praxe, ktorá je intenzívnejšou prípravou na sviatosti uvádzania do kresťanského života a v ktorom má miesto „odovzdanie symbolu“ a „odovzdanie Pánovej modlitby“. Katechumen už pokročil vo viere a je pozvaný k hlbšej, bezprostrednejšej príprave na prijatie sviatostí. Stáva sa čakateľom na krst. Toto obdobie súvisí so 40-dňovou pôstnou prípravou na Veľkú noc.  Očisťovanie a posväcovanie srdca smeruje k očiste srdca, k pokániu a hlbšiemu poznaniu Krista Spasiteľa. Dosahuje sa to rôznymi obradmi: skrutínia alebo skúšky sú zamerané k oslobodeniu sa od hriechu a Zlého a na posilu v Kristovi. https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/co-je-to-krestanska-iniciace-a-katechumenat

„Skrutinia“(obrady) sa konajú slávnostne v nedeľu a majú dvojaký účel: odhaliť, čo je v našich srdciach slabé, choré a falošné, aby sa to mohlo uzdraviť. A posilniť to, čo je ušľachtilé, silné, sväté. „Skrutinia“ sú zamerané k oslobodeniu od hriechu a diabla a posilňujú v Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život vyvolených.

Zverovanie pokladov Cikrvi znamená, že Cirkev čakateľom odovzdáva prastaré dokumenty viery a modlitby, t.j. vyznanie viery a modlitbu Pána. Toto má prispieť k ich osvieteniu. Vyznanie viery, v ktorom sa pripomína veľké dielo, ktoré Boh vykonal pre spásu ľudí, im prináša pravdy viery a naplňuje radosťou. V modlitbe Pána potom hlbšie poznávajú nového ducha synovstva, v ktorom budú Boha, najmä pri účasti na eucharistickom zhromaždení nazývať Otcom.

Tesne pred prijatím sviatostí „vyvolení“ nech sú vyzvaní, aby sa na Bielu sobotu podľa možnosti nevenovali bežným denným povinnostiam, ale aby venovali čas modlitbe a sústredenosti a zachovávali podľa možnosti aj pôst. Toho istého dňa, ak sa usporiada nejaké zhromaždenie „vyvolených“, môžu sa ako najbližšia príprava vykonať niektoré  obrady, napr. vyznanie „Vyznania viery, „Efeta“, voľba kresťanského mena, prípadne pomazanie olejom katechumenov. 

 


 

OBDOBIE MYSTAGÓGIE

Charakterizuje ho skúsenosť zo sviatostí a zo vstupu do spoločenstva. Je to posledné obdobie uvedenia do kresťanského života. Prijatím sviatostí sa katechumen stal kresťanom. V období mystagógie je dôležité, aby sa novopokrstení za pomoci krstných rodičov dostávali do dôverného kontaktu s veriacimi. Spoločenstvo veriacich pokračuje spoločne s novopokrstenými v neustálom ponáraní sa do tajomstva Veľkej noci, v rozjímaní Evanjelia a jeho žití v bežnom praktickom živote, v účasti na Eucharistii a v opravdivom živote v láske. 

Vhodný priestor pre dozrievanie vo viere pre novopokrstených je malé spoločenstvo. Tu sa každý kresťan môže zdieľať o svoju vlastnú vieru, počúvať Božie slovo, dostať podporu, prijatie. Spoločenstvo je miesto, kde rastie život v Kristovi. (porov CHL 26)


 

 

Použité zdroje:

Christifideles laici

SSV, Úvod k obradom uvedenia do kresťanského života

Kongregácia pre klerikov, Všeobecné direktórium pre katechizáciu

Kolektív autorú: Praktický prúvodce pro doprevázejíci v katechumenátu

J. Fogassy, Príručka katechumenátnej katechézy

 

 

Videá