ZÁVER

 

ZÁVER

 

286. Pri formulovaní týchto usmernení a pokynov nešetrilo sa úsilím, aby každé uvažovanie malo pôvod a základ v učení Druhého vatikánskeho koncilu a po ňom nasledujúcich najdôležitejších vystúpení Magistéria Cirkvi. Starostlivá pozornosť sa okrem toho venovala medzičasom získaným skúsenostiam z cirkevného života rôznych národov. Vo svetle vernosti Božiemu Duchu urobilo sa potrebné rozlíšenie, vždy vzhľadom na obnovu Cirkvi a čo najlepšiu službu evanjelizácii.

 

287. Všeobecné direktórium pre katechizáciu predkladáme všetkým pastierom Cirkvi, ich spolupracovníkom a katechétom v nádeji, že im bude povzbudením v službe, ktorú im Cirkev a Duch Svätý zveruje: napomáhať rast viery v tých, čo uverili.

Usmernenia, ktoré sú tu obsiahnuté, nemajú len ukazovať a vyjasňovať povahu katechézy a normy a kritériá, ktorými sa riadi táto evanjelizačná služba Cirkvi; chcú aj silou Božieho slova a vnútorným pôsobením Ducha Svätého živiť nádej v tých, čo sa namáhajú na tomto privilegovanom poli cirkevnej činnosti.

 

288. Účinnosť katechézy je a vždy bude Boží dar prostredníctvom pôsobenia Ducha v Otcovi a Synovi. O tejto totálnej závislosti katechézy od Božieho vplyvu poučuje apoštol Pavol Korinťanov, keď im pripomína: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“ (1 Kor 3, 6–7).

Ani katechéza, ani evanjelizácia nie je možná bez Božieho pôsobenia prostredníctvom Ducha.[1] Ani najmodernejšia pedagogická technika, ani katechéta s tou najpríťažlivejšou ľudskou osobnosťou nemôže v katechetickej praxi nahradiť tiché, nenápadné pôsobenie Ducha Svätého.[2] On je „skutočne hlavnou postavou celého poslania Cirkvi“;[3] on je hlavným katechétom. On je „vnútorným učiteľom“ tých, ktorí rastú v Pánovi.[4] On je totiž „hlavným inšpirátorom každého katechetického diela a tých, ktorí sa mu venujú“.[5]

 

289. Nech preto v intimite duchovnosti katechétu prebýva trpezlivosť a nádej, že sám Boh je ten, čo dáva zrod, vzrast i úrodu zo semena Božieho slova, zasiateho do dobrej zeme a s láskou pestovaného. Evanjelista Marek ako jediný podáva podobenstvo, v ktorom Ježiš vysvetľuje jednu etapu po druhej, postupný a ustavičný rast zasiateho semena: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva“ (Mk 4, 26–29).

 

290. Cirkev, ktorá má zodpovednosť za katechizovanie tých, čo veria, vzýva Ducha Otca a Syna a vrúcne ho prosí, aby mnohé práce, ktoré sa konajú v prospech rastu viery a nasledovania Ježiša Krista Spasiteľa, boli vnútorne účinné a priniesli ovocie.

 

291. Aj dnes sa tí, čo katechizujú, utiekajú k Panne Márii, ktorá videla, ako jej Syn „vzmáha sa v múdrosti, veku a v obľube“ (Lk 2, 52), lebo dôverujú v jej príhovor. V Márii nachádzajú duchovný vzor, podľa ktorého môžu uskutočniť a upevniť obnovu súčasnej katechézy vo viere, nádeji a láske. Nech sa na príhovor „svätodušnej Panny Márie“[6] vzbudí v Cirkvi nová sila, ktorá bude plodiť synov a dcéry vo viere a vychovávať ich ku Kristovej plnosti.

Jeho Svätosť pápež Ján Pavol II., 15. augusta 1997 schválil toto Všeobecné direktórium pre katechizáciu a dal splnomocnenie na jeho vydanie.

 

+ DARÍO CASTRILLÓN HOYOS

Emeritný arcibiskup bucuramangský proprefekt

+ CRESCENZIO SEPE

Titulárny arcibiskup gradský

Tajomník

 

SKRATKY DOKUMENTOV MAGISTÉRIA

 

AA Druhý vatikánsky koncil, dekrét o laickom apoštoláte Apostolicam actuositatem (18.11.1965)

AG Druhý vatikánsky koncil, dekrét o misijnej činnosti Cirkvi Ad gentes (7.12.1965)

CA JÁN PAVOL II., encyklika Centesimus annus (1.5.1991)

CCL Corpus Christianorum, Series Latina (Thurnholti 1953)

CD Druhý vatikánsky koncil, dekrét o pastoračnej službe biskupov Christus Dominus (28. 10. 1965)

ChL JÁN PAVOL II., Posynodálna apoštolská exhortácia Christifideles laici (30.12.1988)

COINCAT Consiglio internazionale per la catechesi, Orientamenti La catechesi degli adulti nella comunitą cristiana, LEV

1990

CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Wn 1866 ss)

CT JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia Cathechesi tradendae, (16.11.1979)

DH Druhý vatikánsky koncil, deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis Humanae (7.12.1965)

DM JÁN PAVOL II., encyklika Dives in misericordia (30.11.1980)

DV Druhý vatikánsky koncil, vieroučná konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum (18.11.1965)

DS H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER, Enchiridion Symtolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et

Morum, Editio XXXV emendata, Romae 1973

EA JÁN PAVOL II., posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in Africa (14. 9.1995)

EN PAVOL VI., apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi (8.12.1975)

EV JÁN PAVOL II., encyklika Evangelium vitae (25.3.1995)

FC JÁN PAVOL II., posynodálna apoštolská exhortácia Familiaris consortio (22.11.1981)

FD JÁN PAVOL II., apoštolská konštitúcia Fidei depositum (11.10.1992)

GCM Kongregácia pre evanjelizáciu národov, Guida per i catechisti – Sprievodca pre katechétov (3.12.1993), Cittą del

Vaticano 1993

GE Druhý vatikánsky koncil, deklarácia o výchove Gravissimum educationis (28.11.1965)

GS Druhý vatikánsky koncil, pastoračná konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes (7.12.1965)

KKC Katechizmus Katolíckej cirkvi (11.10.1992)

KKP Kódex kánonického práva (25.1.1983)

LC Kongregácia pre náuku viery, inštrukcia Libertatis conscientia (22.3.1986)

LE JÁN PAVOL II., encyklika Laborem exercens (14.9.1981)

LG Druhý vatikánsky koncil, vieroučná konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium (21.11.1964)

MM JÁN XXIII., encyklika Mater et Magistra (15.5.1961)

MPD Synoda biskupov, Messaggio al Popolo di Dio Cum iam ad exitum, dokument o katechéze v dnešných časoch

(28.10. 1977) TPV 1977

NA Druhý vatikánsky koncil, dekrét o vzťahoch Cirkvi k nekresťanským náboženstvám Nostra aetate (28.10.1965)

OUDKŽ Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, slov. vydanie Ordo initiationis christianae adultorum, Editio

Typica, TPV 1972

PB JÁN PAVOL II., apoštolská konštitúcia Pastor bonus (28.6.1988)

PG Patrologiae cursus completus, Series Graeca, ed. Jacques–P. Migne, Parisiis 1857 ss.

PL Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. Jacques–P. Migne, Parisiis 1844 ss.

PO Druhý vatikánsky koncil, dekrét o službe a živote kňazov Presbyterorum ordinis (7.12.1965)

PP PAVOL VI., encyklika Populorum progressio (26.3.1967)

RH JÁN PAVOL II., encyklika Redemptor hominis (4.3.1979)

RM JÁN PAVOL II., encyklika Redemptoris missio (7.12.1990)

SC Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium (4.12.1963)

Synoda 1985 Synoda biskupov (mimoriadne zhromaždenie 1985), záverečný dokument Ecclesia sub verbo Dei

mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7.12.1985), Citt ą del Vaticano 1985

SCh Sources Chrétiennes, Collection, Paris 1946 ss.

SRS JÁN PAVOL II., encyklika Sollicitudo rei socialis (30.12.1987)

TMA JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia Tertio millennio adveniente (10.11.1994)

UR Druhý vatikánsky koncil, dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio (21.11.1964)

UUS JÁN PAVOL II., encyklika Ut unum sint (25.5.1995)

VC JÁN PAVOL II., posynodálna apoštolská exhortácia Vita consecrata (25.3.1996)

VKD (1971) Kongregácia pre klerikov, Všeobecné katechetické direktórium Ad normam decreti (11.4.1971)

VS JÁN PAVOL II., encyklika Veritatis splendor (6.8.1993)

 

 

[1] EN 75a.

[2] EN 75d.

[3] RM 21.

[4] CT 72.

[5] CT 72.

[6] 6 CT 73.