EVANJELIOVÉ POSOLSTVO

 

II. časť

EVANJELIOVÉ POSOLSTVO

Evanjeliové posolstvo

 

„A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17,3).

„...Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,14–15).

„Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“ (1 Kor 15,1–4).

 

Význam a cieľ tejto časti

 

92. Kresťanskú vieru, ktorou človek vyslovuje svoje „áno“ Ježišovi Kristovi, možno hodnotiť z dvoch hľadísk:

– ako primknutie sa pod vplyvom milosti k Bohu, ktorý sa zjavuje; V tomto prípade viera spočíva v dôvere v Božie slovo a v odovzdaní sa mu (fides qua);

– ako obsah zjavenia a evanjeliového posolstva; V takomto zmysle sa viera vyjadruje úsilím stále lepšie poznať hlboký zmysel tohto slova (fides quae);

Tieto dva aspekty zo samej ich prirodzenosti nemožno oddeliť. Dozrievanie a rast viery si vyžaduje ich organický a jednotný rozvoj. Avšak z dôvodov metodologického usporiadania budeme o oboch aspektoch uvažovať oddelene.[1]

 

93. V tejto druhej časti bude reč o obsahu evanjeliového posolstva (fides quae).

– V prvej kapitole sme určili normy a kritériá, ktoré katechéza musí sledovať, aby podložila, sformulovala a vysvetlila svoj obsah. Každá forma služby slova totiž usporadúva a predkladá evanjeliové posolstvo podľa svojho vlastného charakteru.

– Druhá kapitola sa bude zaoberať obsahom viery tak, ako ho vyjadruje Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý je východiskovým náukovým textom pre katechézu. Preto tu predložíme niektoré návrhy, ktoré môžu pomôcť osvojiť si Katechizmus a uviesť ho do katechizácie Cirkvi.

Okrem toho predkladáme aj niektoré kritériá na vypracovanie miestnych katechizmov vychádzajúcich z Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré pri zachovaní jednoty viery majú patrične zohľadňovať rôzne situácie a kultúry.

 

[1] VKD (1971) 36a.