3. Príprava birmovancov

 

3. Príprava birmovancov

 

 

CIEĽ PRÍPRAVY

 

 • pomôcť birmovancom rásť vo viere
 • spoznať Boha a nadobudnúť s ním osobnú skúsenosť
 • spoznať seba samého a svoje poslanie
 • žiť svoju vieru v každodennom živote a vydávať svedectvo o Bohu
 • sláviť Kristovo tajomstvo a kontemplovať ho

 

KONCEPT PRÍPRAVY

 

Pre naplnenie týchto cieľov sú ponúknuté témy spracované v metodických listoch. Celá obsahová náplň prípravy nesie názov POĎ A UVIDÍŠ! (Jn 1,46). Tvorí ich sedem tematických celkov:

1. Poď, buď kým si (antropológia, kresťanská identita)

2. Poď, spoznaj ma (vierouka)

3. Poď, prežívaj so mnou (sviatosti)

4. Poď, nasleduj ma (mravouka)

5. Poď, rozprávaj so mnou (modlitba)

6. a 7. Poď, ži a dávaj ďalej (učeník misionár)
 

Cieľom prvého tematického celku je umožniť birmovancom spoznať „Kto som“ a „Aké je moje poslanie“. Taktiež pomôcť kňazovi/animátorovi spoznať birmovancov, stav ich ľudskej zrelosti a viery, zistiť východiská, na ktorých môže byť postavená príprava.

Cez témy ďalších tematických celkov umožniť birmovancom, aby spoznali, ako im viera pomáha rozvíjať a napĺňať ich poslanie: „...aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slúžili a tak prežívali s Bohom večné šťastie v nebi“.

Materiály k príprave na birmovku ponúkajú 62 tém, z ktorých treba vyskladať prípravu pozostávajúcu minimálne zo štyridsiatich stretnutí, ako je to dané v smerniciach pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania v Bratislavskej arcidiecéze.

Možnosť výberu tém ponúka viacero alternatív prípravy. Pri výbere tém je potrebné zohľadniť konkrétne možnosti jednotlivých farností, stav viery birmovancov a ich skutočné potreby. Predovšetkým je dôležité venovať sa témam vierouky, mravouky, sviatostiam a modlitbe. Ostatné témy je možné použiť do takej miery, do akej napomáhajú hlbšiemu pochopeniu kresťanskej náuky a života.

 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ŠTRUKTÚRA METODICKÝCH LISTOV

 

Obsah prípravy a rozdelenie tém je v súlade s tradičným členením podľa štyroch pilierov, na ktorých spočíva odovzdávanie viery: vyznanie viery, sviatosti, Desatoro a modlitba Otčenáš. Tieto štyri piliere sú spracované v štyroch tematických celkoch – Vierouka, Sviatosti, Mravouka a Modlitba. Pridaný je úvodný tematický celok s názvom Základné východiská, ktorý obsahuje ponuku tém na úvod prípravy. Záverečný tematický celok Bezprostredná príprava obsahuje témy k blízkej príprave na sviatosť birmovania, a napokon časť Ostatné, v ktorej sa nachádzajú témy využiteľné v jednotlivých liturgických obdobiach.

Metodické listy nie sú vypracované katechézy! Všetky metodické listy sú koncipované evanjelizačne.

Štruktúru metodických listov tvoria: citáty zo Svätého písma, prípadne iných zdrojov, podnety na prehĺbenie témy najmä pre kňazov; podnety na diskusiu v skupinkách; modlitba a aplikácia do života. Na záver sú pridané východiskové aj doplnkové materiály, ktoré súvisia s danou témou.

Nie je potrebné venovať sa všetkému, čo je uvedené v podnetoch k téme a k diskusii v skupinke. Odporúča sa vybrať tie, ktoré sú vhodné.

Pre prácu v skupine sa ponúka metóda animovaného rozhovoru formou kladenia otázok. Ak sa táto metóda nedá uplatniť, je možné použiť inú, ktorá napĺňa daný cieľ. (O tom aké otázky sú vhodné pre plodnú prácu v skupinkách, ako viesť rozhovor, sa môžete dozvedieť aj naučiť v rámci kurzu Sprevádzam spoločenstvo)

 

PRÁCA V SKUPINÁCH

 

 • nemusíme nutne presvedčiť, dôležité je priviesť k uvažovaniu
 • práca v skupine má vyústiť do konkrétnej aplikácie do života
 • odporúča sa stretnutie začať reflexiou nad aplikáciou do života predošlej témy
 • je potrebné dohodnúť si pravidlá fungovania skupiny
 • užitočné sa javí rozdelenie birmovancov do skupiniek podľa zrelosti

 

Základné zručnosti vedenia rozhovoru v skupinke môžete nadobudnúť v rámci seminára Sprevádzam spoločenstvo

 

OSTATNÉ ODPORÚČANIA

 

Taktiež sa odporúča modliť Deviatnik k Duchu Svätému bezprostredne pred prijatím sviatosti birmovania.

Prípravu na prijatie sviatosti birmovania je vhodné obohatiť celodennou alebo víkendovou duchovnou obnovou, organizovaním letných táborov, spoločných pútí... Je potrebné vytvoriť možnosť zapojenia sa birmovancov do služby vo farnosti, ktoré môžu byť jednorazové alebo nepretržité (projekt Dobrá novina; zbierka trvanlivých potravín pre sociálne znevýhodnené skupiny; pomoc pri organizovaní výletov pre deti; upratovanie kostola a okolia; služba modlitby sv. ruženca pred sv. omšou; služba počas eucharistickej adorácie a iné). (1) Typy na praktickú službu vo farnosti sú súčasťou prílohy. 

Do prípravy je žiadúce zahrnúť dynamiky, ktoré pomôžu birmovancovi nadobudnúť schopnosť obhájiť sa pred každým, kto ho vyzve zdôvodniť nádej, ktorá je v ňom (porov. 1 Pt 3, 14 – 15)

Veľmi sa odporúča, aby mal kňaz počas birmovnej prípravy aspoň jeden osobný rozhovor s každým birmovancom (minimálne vstupný a záverečný rozhovor).

V príprave sa odporúča model, v ktorom katechézu vedie kňaz pre birmovancov a animátorov súčasne a potom animátori prehĺbia danú tému v malých skupinách.

Môže sa použiť aj model, kedy kňaz vedie katechézu pre animátorov a animátori odkomunikujú katechézu birmovancom v skupinkách. Pritom je potrebné dbať na to, aby kontakt medzi  kňazom a birmovancami zostal aktívny, napríklad formou spoločných stretnutí, návštevou kňaza v jednotlivých skupinkách...

Veľmi sa odporúča, aby sa kňaz s animátormi pravidelne stretával, sprevádzal ich a spoločne vyhodnocovali, ako sa darí napĺňať ciele prípravy. 

Viac o formácii animátorov a o vyhodnocovaní jednotlivých stretnutí s birmovancami nájdete v záložke Formácia animátorov.

 

 

KERYGMATICKÝ PRÍSTUP KU KATECHÉZAM A K BOŽIEMU SLOVU

 

Kerygmatickosť katechézy sa zakladá na ohlasovaní radostnej zvesti, že Boh sa prihovára človekovi ako prvý pretože ho miluje a v odpovedi človeka na toto Božie volanie nachádzame antropologický rozmer katechézy. Ohlasovanie kerygmy napĺňa autentickú životnú potrebu človeka byť Bohom milovaný. Kerygma je trojičná a hovorí o tom, aký je Boh.

Kerygmatický prístup v katechéze znamená hľadieť na biblický text optikou ako Boh miluje človeka s úžasom nad tým, ako sa Jeho láska prejavuje v konkrétnych skutkoch.

Božím dotykom získavame skúsenosť viery, ktorá je odpoveďou na hlboký „hlad“ ľudského srdca. Je to vo svojej podstate skúsenosť lásky a pre ľudskú bytosť je láska nevyhnutná pre život. Človeku nestačí len jednoducho žiť, potrebuje žiť ako niekto, kto je milovaný a kto miluje. Táto skúsenosť sa živí a prehlbuje v spoločenstve ... (2)

Odpoveď človeka na Božiu lásku je zamilovanosťou, ktorá je tak prirodzená, že môžeme tu hovoriť o vzájomnej výmene daru – Boh sa daruje človeku a človek sa daruje Bohu. Potrebným humusom pre morálny život je teda vždy zamilovanosť. „Základom morálneho života je a vždy bude zamilovanie“ . (3)

Sv. Otec František hovorí, aby každá katechéza obsahovala v sebe prvky „prvého ohlásenia, kerygmy“. Ak hovoríme, že ohlásenie kerygmy je „prvé”, neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň zabudne, alebo že je možné ho nahradiť inými obsahmi, ktoré si myslíme, že sú dôležité. Prvé ohlasovanie je prvým v kvalitatívnom zmysle, pretože je hlavným, teda tým, ktoré treba vždy znovu a znovu ohlasovať.“ (4)

Viac o kerygmatickom prístupe spolu aj s interaktívnymi cvičeniami ponúkame v rámci formácie animátorov – seminár Sprevádzam spoločenstvo.

 

PEDAGOGIKA INICIÁCIE

 

iniciácia = „byť uvádzaný do“. Kresťan je uvádzaný samotným Bohom, ktorý nám dáva podiel na svojom živote. (5)

Pedagogika vychádzajúca z iniciácie je cestou, ktorá sa snaží vytvoriť ľuďom čo najpriaznivejšie podmienky pre uvádzanie (stretnutia s) Bohom, ktorý ako prvý k nim prehovára. Sám pozýva a vovádza do oblasti, ktoré chce dať poznať. „Animátor sa totiž pripravuje na to, aby uľahčoval iným rast skúsenosti viery, ktorej nie je správcom. Boh je ten, čo ju vkladá do srdca človeka. Skúsenosť viery každého človeka bola Bohom vložená do srdca mužov a žien. Sú to “semená Slova”, ktoré sadí sám Boh. Úlohou kňaza aj animátora je tieto “semená Slova s úctou odhaľovať” (6), živiť ich, pomáhať im rásť. Pedagogika iniciácie pozerá na človeka s túžbou napomôcť mu k duchovnej otvorenosti, ku ktorej uschopňuje sám Boh. (7)

Momenty osobných stretnutí sa s Bohom môžeme podporiť správnymi otázkami počas spoločného zdieľania sa v skupinkách. Otázky k spoločnému zdieľaniu v skupine sú aspoň také dôležité, ba dokonca možno i dôležitejšie ako odpovede. Preto povzbudzujeme k obozretnosti pri ich formulovaní. Ak dávame zle postavené otázky, dostaneme nesprávne odpovede. Otázky by mali byť otvorené, nevyžadujúce si len jednoslovnú odpoveď (áno/nie). Mali by sme sa vystríhať kladeniu otázok so sarkastickým, cynickým, vyčítavým či vopred odmietavým podtónom. Nemali by sme sa pýtať tak, ako keby samotná otázka bola odpoveďou. Mali by sme klásť otázky s veľkou dôverou a zároveň v pokornom očakávaní.

Viac o pedagogike iniciácie, o tom, ako klásť otázky, o umení počúvať a pozorovať spolu s interaktívnymi cvičeniami ponúkame v rámci formácie animátorov – seminár Sprevádzam spoločenstvo.

Je možné, že skupinka birmovancov bude málo aktívna a podnety na zdieľanie bude ťažké rozvíjať v diskusii. V takom prípade odporúčame danú tému len odprednášať alebo hľadať iný vhodný didaktický prístup. Každý prostriedok, ktorý napomáha k napĺňaniu cieľa birmovnej prípravy, je použiteľný.

 

 

ÚLOHA ANIMÁTORA NA STRETNUTÍ S BIRMOVANCAMI

 

Úlohou animátorov je sprevádzať birmovancov, nie ich viesť. Vytvoriť príjemnú, bezpečnú atmosféru, v ktorej sa budú birmovanci cítiť dobre. SPREVÁDZAŤ ZNAMENÁ pozorovať, načúvať, klásť otázky a overovať. Animátor neponúka hotové riešenia. Skôr vhodnými otázkami navádza birmovancov, aby sami hľadali odpovede a vlastné riešenia. Jeho úlohou nie je len odovzdať vedomosti, ale vytvoriť priestor pre svetlo Ducha Svätého, ktoré pomôže mladým ľuďom získať osobnú skúsenosť s Božou láskou a živým Ježišom Kristom. Vedomosti, ktoré kňaz odovzdal birmovancom na spoločnom stretnutí pomáha animátor uživotniť do osobnej skúsenosti s Ježišom. Úlohou animátora nie je byť len učiteľom, ale v prvom rade svedkom. (EN 41) “Umenie sprevádzať spočíva v zdravom rytme blízkosti, pohľade plným úcty a súcitu, ktorý zároveň lieči, oslobodzuje a povzbudzuje do dozrievania v kresťanskom živote, je plný Ježišovej blízkosti, ktorá učí zobúvať si sandále pred svätou zemou druhého človeka. (EG 169)

 

 • Pozorovať -  “Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich” (Lk 2,19) „Láska Kristova nás núti...“ (2Kor 5,14)

Animátor je v skupinke kľúčovou osobou. Jeho úlohou je sledovať aká atmosféra je na začiatku aj počas celého stretnutia. Zapálené srdce animátora dokáže zapáliť ostatných členov spoločenstva. Do skupinky vkladá svoje kvality – talenty, charizmy, modlitbu a tiež kňazovu víziu, na ktorej má sám podiel. Keďže sám je služobníkom, vytvára atmosféru prijatia, vzájomnej blízkosti, porozumenia a láskavosti. Pomáha každému zapojiť sa do spoločného zdieľania.

 • Klásť otázky – „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ (Mk 10,51) „O čom sa to zhovárate? (Lk 24,17) “Ako sa to stane?” (Lk 1,34)

Vzdelávanie v akejkoľvek oblasti je najúčinnejšie prostredníctvom kladenia otázok. Úspešný animátor nevnucuje birmovancom svoje presvedčenie. Otázky, ktoré kladie, sú aspoň také dôležité, ba dokonca možno i dôležitejšie ako odpovede. (Dyn. Katolíci)  Ak dáva zle postavené otázky, vždy dostane nesprávne odpovede. Otázky musia byť postavené tak, aby neiritovali, ale aby sa človek cítil bezpečne. Na rozvíjanie myšlienok je vhodné dávať otvorené otázky (tie, na ktoré existuje viacslovná odpoveď. Nie len áno/nie.) Otázky stimulujú vnútorný rast človeka. Kladením otázok dávame najavo, že nás ten druhý zaujíma. Správnym kladením otázok sledujeme, kde sa birmovanca dotýka Boh.

 • Načúvať – „Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči“ (Jak 1,19)

Úlohou počúvajúceho je uľahčiť hovoriacemu proces rozhodovania. Nie tým, že mu vnútime svoj názor, ale počúvaním mu pomôžeme zorientovať sa v jeho vlastných myšlienkach. Väčšina ľudí je schopných dospieť k riešeniu, možno niektorým to ide ťažšie. Aktívne počúvanie má slúžiť ako pomôcka, aby hovoriaci nahlas vyslovil veci, ktoré musí počuť z vlastných úst. Takto získané informácie môžu mať nevyčísliteľnú hodnotu. Aktívne počúvajúci sa snaží vcítiť do situácie hovoriaceho empatiou. Pri aktívnom počúvaní počúvajúci sleduje nielen verbálnu časť komunikácie (7% z celkovej komunikácie), ale aj neverbálnu časť (tvorí zvyšných 93%. Patrí tu spôsob reči, signály, postoje, gestá, mimika).

 

 • Overovať úspešnosť - dávať spätnú väzbu - vykazovať, vyhodnocovať

Vykázateľnosťou sa overujú – merajú zisky a plodnosť zručnosti a vedomosti, ktorú nadobudol birmovanec. Vykázateľnosť - sa myslí na dvoch úrovniach: Vykázateľnosť z priebehu samotného stretnutia - overuje sa nakoľko si birmovanec počas stretnutia uvedomil konkrétne skutočnosti, osvojil vedomosti, či tému pochopil; či na stretnutí vzrástla jeho sebadôvera a tiež dôvera v spôsob akým pozeral na problém a či preukázal postoj zodpovednosti. Vykázateľnosť uplatňovaná v praxi, ktorá sa overuje  od stretnutia k stretnutiu podľa toho, ako birmovanec uviedol alebo neuviedol do života to, pre čo sa rozhodol pri poslednom stretnutí. (FEB, formácia učeníkov) Vykázateľnosť robí animátor v závislosti od prístupu, v ktorom prebieha proces formácie a spôsobom, ktorý si zvolí sám kňaz podľa svojich možností. Môže byť vykazáteľnosť prostredníctvom vyplnenia formulára alebo cez osobný rozhovor alebo cez spoločné zdieľanie sa na stretnutí s animátormi, prípadne sa môžu tieto spôsoby kombinovať.

Formulár o priebehu stretnutia s birmovancami nájdete v prílohe tejto časti.

 

Viac o úlohách animátora, o tom, ako klásť otázky, o umení počúvať a pozorovať spolu s interaktívnymi cvičeniami ponúkame v rámci formácie animátorov – seminár Sprevádzam spoločenstvo.

 


(1) Smernice pre katechetickú prípravu na sviatosť birmovania https://dku.abuba.sk/katech-birm-smernice

(2) Náboženský potenciál dieťaťa 6-9, str 18

(3) tesne pred kapitolou Morálne podobenstvá

(4) Porov. EG 163

(5) Dokument Francúzskej biskupskej konferencie, O směřování katecheze v dnešní době, str. 60, KNA, 2008

(6) Weddelová, Pane, čo mám robiť, str 173, cituje RM28 a EN53)

(7) Porov. Dokument Francúzskej biskupskej konferencie, O směřování katecheze v dnešní době, str. 60, KNA, 2008