Smernice

 

Smernice pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania

Bratislavská arcidiecéza

(pracovná verzia)

 

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. Prijatie tejto sviatosti je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.
Príprava na sviatosť birmovania má viesť kresťana k zjednoteniu s Kristom a k dôvernosti s Duchom Svätým, má zdokonaliť spojenie s Cirkvou, pomôcť zapojiť do jej poslania, aby šíril a bránil vieru, vyznával Kristovo meno a nehanbil sa za Kristov kríž.[1]
 
Ciele a obsah prípravy
Cieľom prípravy je viesť kandidátov k osobnému priľnutiu k viere v Krista a prežívanie tejto viery v každodennom živote s ochotou svedčiť príkladom i slovom o Kristovom evanjeliu.
 
Súčasne treba pri birmovnej príprave vychádzať zo situácie, v ktorej mladí žijú a ktorá má nasledovné charakteristiky:  a) zvyková viera, kde birmovku chce často starý rodič, b) viera žitá v kategóriách musíš – nesmieš, c) chýbajúce osobné svedectvo, skúsenosť s osobou, ktorá svoju vieru žije, d) nefunkčná rodina, absencia výchovy, ktorá sťažuje vnímanie Boha ako Otca, resp. e) negatívny obraz Boha zažitý cez médiá, v škole, v spoločnosti, f) viera zatláčaná do súkromnej sféry, ktorá sa na verejnosti nenosí, g) kríza vlastnej identity, neprijatie seba, nepoznanie seba.
Birmovná katechéza má usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.“[2] Preto sa veľmi odporúča, aby sa do prípravy na prijatie sviatosti birmovania zapojila celá farnosť svojimi modlitbami a obetami za birmovancov, svojim osobným svedectvom viery (úkonom prijatia birmovancov na sv. omši, prijatím úlohy animátora)
 
Obsah prípravy a rozdelenie tém nech je v súlade s tradičným členením podľa štyroch pilierov, na ktorých spočíva odovzdávanie viery: vyznanie viery, sviatosti, Desatoro a modlitba Otčenáš[3]. Každé stretnutie skupiniek birmovancov by malo ponúkať: a) Konfrontovanie života s Božím slovom[4], b) Čas pre uvažovanie, premýšľanie, c) Zaujatie osobného postoja k prebratej téme v spoločnom zdieľaní sa v skupinke, d) Priestor pre modlitbu. Katechézy by mali tematicky aj obsahovo napomáhať birmovancom poznať, sláviť, žiť a kontemplovať Kristovo tajomstvo. (VDK 85-86)
 
Prípravu na prijatie sviatosti birmovania je vhodné obohatiť celodennou alebo víkendovou duchovnou obnovou, organizovaním letných táborov, spoločných pútí... Je potrebné vytvoriť možnosť zapojenia sa birmovancov do služby vo farnosti, ktoré môžu byť jednorazové alebo nepretržité (projekt Dobrá novina; zbierka trvanlivých potravín pre sociálne znevýhodnené skupiny; pomoc pri organizovaní výletov pre deti; upratovanie kostola a okolia; služba modlitby sv. ruženca pred sv. omšou; služba počas eucharistickej adorácie a iné).
Do prípravy je žiaduce zahrnúť dynamiky, ktoré pomôžu birmovancovi nadobudnúť schopnosť obhájiť sa pred každým, kto ho vyzve zdôvodniť nádej, ktorá je v ňom.[5] 

 

Odporúčané materiály na prípravu birmovancov

Sväté písmo, SSV
Y-Biblia, SSV 2018
Katechizmus Katolíckej cirkvi; SSV 2012
Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi; SSV 2006
Spoločne objavujme DAR 1., 2., 3. diel; Šelinga, Jozef; Nitra 2003
YOUCAT; Karmelitánske nakladateľstvo 2011
YOUCAT - Príprava na birmovku; Karmelitánske nakladateľstvo 2013
Choďte a učte /metodika pre animátorov skupiniek birmovancov/; Mládežnícke centrum Čadca 2004
Tweetuj s Bohom; Don Bosco 2017
Dobrodružstvo s Duchom Svätým; Judák, Viliam; Gorazd 2011
Cesta k svetlu, Gallovič, Jozef, Emauz 2008

 

Model prípravy birmovancov

Odporúča sa katechéza, ktorú vedie kňaz pre birmovancov a animátorov súčasne a potom animátori prehĺbia danú tému v malých skupinách.[6]

 

Miesto prípravy birmovancov

Príprava pre prijatie sviatosti birmovania sa má uskutočňovať v rámci katechézy vo farnosti.[7] Vyučovanie náboženstva v škole nenahrádza prípravu na sviatosť birmovania. Je potrebné považovať ju za vzdialenú prípravu spolu s odovzdávaním viery v rodine. Samozrejme, vysluhovanie iniciačných sviatostí (krst, birmovanie, prijímanie) diecéznym biskupom viacerým katechumenom z rôznych častí arcidiecézy na jednom mieste (zväčša v katedrále) nie je proti územnému cirkevnému princípu – naopak, podporuje ho; zdôrazňuje totiž územný celok diecézy (por. kán 863 CIC).

 

Dĺžka a frekvencia prípravy birmovancov

Dĺžka bezprostrednej prípravy nech trvá minimálne jeden celý rok, teda najmenej 40 stretnutí a nech je rozvrhnutá do jednotlivých stretnutí, ktoré sa konajú raz za týždeň. Prestávka cez letné prázdniny sa do prípravy nezapočítava.

 

Vek birmovancov

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). Konferencia biskupov Slovenska na svojom 35. plenárnom zasadnutí 25. 10. 2000 stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.[8] Z pastoračných skúseností a analýzy situácie vzhľadom na výchovu vo viere v našej arcidiecéze sa ukazuje, že najvhodnejší vek na prijatie sviatosti birmovania je 14. - 15. rok.[9] Táto skutočnosť ale nesmie byť prekážkou k pobirmovaniu detí skôr alebo neskôr, ak sú pre to vážne dôvody. To sa týka zvlášť tých farností, kde sa vysluhuje sviatosť birmovania každý štvrtý alebo piaty rok.[10]

 

Členenie birmovancov

Pripravujúci nech sú rozdelení do malých formačných skupín (najviac 10 osôb) pod vedením vopred pripravených a formovaných katechétov a animátorov.[11] Vzhľadom na to, že viera - osobný vzťah ku Kristovi sa dá najlepšie odovzdať cez skúsenosť osobného svedectva, birmovnú prípravu je vhodné zasadiť do kontextu učiaceho sa a učeníka s využitím možnosti osobného sprevádzania[12]. Počas prípravy je vhodné venovať pozornosť i katechéze rodičov birmovancov a birmovných rodičov počas spoločných stretnutí.

 

Overovanie zrelosti kandidátov sviatosti birmovania

Pri overovaní zrelosti kandidáta na sviatosť birmovania je okrem vedomostí (tu sa odporúča osvedčená metóda: otázky a odpovede) overiť aj praktický život s Kristom v službe vo farnosti i sviatostný život. Overovanie je vhodné vykonať formou rozhovoru s kňazom alebo aj vo svojej skupinke (animátor/birmovanci), kedy birmovanec vydáva vlastné svedectvo/skúsenosť praktického života s Kristom v spoločenstve Cirkvi.

 

Praktické pokyny

Žiadosti o vyslúženie sviatosti birmovania v jesennom, či jarnom období roku  nech vdp. farári i farskí administrátori zasielajú na sekretariát arcibiskupa najneskôr v avizovanej lehote­. V žiadosti je potrebné uviesť orientačné požiadavky pre stanovenie termínu birmovky a tiež uviesť celkom nevyhovujúce dátumy kvôli naplánovaným akciám vo farnosti (hody, farské púte, pastoračné podujatia a pod.).
 
Birmovné mená nech sa vyberajú zo zoznamu mien uvedených v katolíckom kalendári, treba sa vyhnúť akejkoľvek extravagancii či recesii. Birmovanci nech poznajú životopisy svojich patrónov a nech vedia zdôvodniť svoj výber birmovného mena.
 
Fotografovanie počas sv. omše môže vykonávať iba náležite poučený fotograf, v budúcnosti fotograf s certifikátom Arcibiskupského úradu.
 
Predstavovanie birmovancov kňazom počas sv. omše nech je jasné a garancia za ich pripravenosť jednoznačne formulovaná. Váhavé a pochybovačné spôsoby verejnej prezentácie birmovancov vrhajú tieň na dôslednosť ich prípravy.
 
Obetné dary nech sú striedme a vyjadrujú ich eucharistické zameranie. Prinášanie najrôznejších komentovaných predmetov presahuje rámec liturgie a môže odvádzať pozornosť od podstaty slávenia.

 

Poznámka

Biskup vyslúžením sviatosti kresťanskej dospelosti vstupuje do života birmovancov veľmi zásadným spôsobom a zostáva v ich spomienkach. Bolo by vhodné, keby okrem post-birmovnej starostlivosti miestneho kňaza mali birmovanci nejaký signál od biskupa, napr. pozdravný list pri prvom výročí birmovania a podobne. Je tiež na zváženie  vytvorenie akéhosi „klubu birmovancov“ pod gesciou diecéznej komisie pre mládež, z ktorej by pre birmovancov vyplývali nejaké duchovné bonusy a nové možnosti.
 
Birmovancom by bolo potrebné po prijatí sviatosti birmovania ponúknuť priestor na permanentnú formáciu. Vhodným cieľom pre tých, ktorí absolvovali prípravu, sú malé spoločenstvá, nazývané aj živé spoločenstvá, v ktorých pobirmovaní môžu počúvať Božie slovo, usilovať sa o bratskejšie vzťahy a môžu byť činnými v službe a v láske. (porov. Všeobecné direktórium pre katechizáciu 263-264, Christifideles laici 26)
 

[1] Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1285, 1309, 1316 a 1303

[2] Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1309

[3] Všeobecné direktórium pre katechizáciu 122; (Katechizmus Katolíckej cirkvi sa člení podľa štyroch základných rozmerov kresťanského života: vyznávanie viery, liturgické slávenie, evanjeliová morálka a modlitba. Tieto štyri rozmery pramenia z toho istého jadra – z kresťanského tajomstva, ktoré: – „je predmetom viery (prvá časť); – slávi sa a sprostredkúva liturgickými úkonmi (druhá časť); – je prítomné nato, aby Božie deti osvecovalo a bolo pre ne oporou v konaní (tretia časť); – je základom našej modlitby, ktorej výsadným výrazom je Otčenáš, a tvorí predmet našich prosieb, chvál a orodovaní (štvrtá časť.)“

[4] EG 174-175

[5] porov. 1 Pt 3, 14 – 15

[6] Jozef Šelinga

[7] Všeobecné direktórium pre katechizáciu 257

[8] KBS už v minulosti prijala úzus z via facti, že na Slovensku sa udeľuje birmovanie od siedmej triedy základnej školy. Biskupi sa opäť dohodli, že nateraz sa vek birmovancov nebude meniť. Zdôraznili, že dôležitá je dobrá pastorácia mládeže vo farnostiach, aby birmovanci videli vzor u svojich starších kamarátov. Vek udeľovania birmovania (od siedmej triedy ZŠ, teda od 13 rokov a vyššie) je potrebné zachovávať na celom Slovensku. 35. plenárne zasadanie KBS na Donovaloch v dňoch 24. – 25. 10. 2000

[9] Porov. dotazník

[10] Obežník Bratislavskej arcidiecézy 2/2015

Vo veci najnižšieho prípustného veku kandidátov prijatia sviatosti birmovania beriem pre Bratislavskú arcidiecézu za východiskovú inštrukciu bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, že sviatosť birmovania môžu prijať žiaci 7. ročníka základnej školy, pričom je možné, že sa začnú pripravovať už ako žiaci 6. ročníka základnej školy a k prijatiu sviatosti birmovania pristúpia v jesennom termíne, keď budú žiakmi 7. ročníka základnej školy. Vo vyjadrení veku to znamená 13 rokov života.

[11] Všeobecné direktórium pre katechizáciu 159

[12] Evangelii gaudium 169-173

Videá