Ukážky tematických plánov pre reformné ročníky

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Hospitácie na hodinách katolíckeho náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 8 hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im dovolia túto činnosť vykonávať.

Metodickú príručku hospitácie z katolíckeho náboženstva si môžete zakúpiť v KPKC. Cena: 1,7 €/ks.

Príloha 1.

Štátna školská inšpekcia na hodinách katolíckeho náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 7 štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.
Zdroj: KPKC

Stránky