Liturgický rok

 

7. 1.

Liturgický rok

 

Cieľ: poukázať na význam liturgického roku v živote človeka

 

Božie slovo

„Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie.“ (Ex 2,14)
 
„Júda, jeho bratia a všetci z Izraela rozhodli, aby sa každoročne slávili dni posvätenia oltára osem dní od dvadsiateho piateho mesiaca kisleva s veselosťou a radosťou.“ (1Mach 4,59)
 
 „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)
 
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: „Boh s nami.“ (Mt 1,22)
 
„Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom: „Viete, že  o dva dni bude Veľká noc ...“ (Mt 26,2)
 
„V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On odpovedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ (Mt 26,17-18)
 
„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.“ (Lk 2,41)
 
„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.„ (Sk 2,1-5)

 

Iné pramene

Keď Cirkev slávi Kristovo tajomstvo, v jej modlitbe sa stále vracia slovo „dnes“ ako ozvena modlitby, ktorú ju naučil jej Pán, a ozvena výzvy Ducha Svätého. Toto „dnes“ živého Boha, do ktorého je človek povolaný vstúpiť, je „hodina“ Ježišovej Veľkej noci, ktorá sa tiahne celými dejinami a usmerňuje ich. (KKC 1165)
 
Liturgický rok je rozvinutím rozličných aspektov jediného veľkonočného tajomstva. To platí celkom osobitne o cykle sviatkov týkajúcich sa tajomstva vtelenia (Zvestovanie, Narodenie, Zjavenie Pána), ktoré pripomínajú začiatok našej spásy a dávajú nám účasť na prvotinách veľkonočného tajomstva. (KKC 1171)
 
Svätá matka Cirkev si pokladá za povinnosť v stanovené dni v priebehu roka posvätnou pamiatkou oslavovať spasiteľné dielo svojho božského Ženícha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala Pánovým, slávi pamiatku Pánovho zmŕtvychvstania, ktoré okrem toho raz do roka slávi spolu s jeho požehnaným umučením najväčšou slávnosťou Veľkej noci. V ročnom cykle však postupne rozvíja celé Kristovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Keď takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasiteľných činov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom čase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi do styku a napĺňala ich milosť spásy. (Konštitúcia Sacrosanctum concilium, č. 102)
 
Kristovo spásonosné dielo oslavuje Cirkev posvätnou spomienkou v určité dni roku. Každý týždeň v nedeľu si pripomína Pánovo zmŕtvychvstanie, ktoré okrem toho slávi raz do roka spolu s jeho požehnaným umučením, vrcholnou slávnosťou veľkonočnou. V priebehu roka vysvetľuje celé Kristovo tajomstvo a pripomína deň, v ktorý sa svätí narodili pre nebo. Ale v rozličných obdobiach liturgického roku Cirkev podľa tradičných spôsobov prehlbuje duchovný život nábožnými úkonmi duše i tela, poučovaním, modlitbou a skutkami pokánia a milosrdenstva. (Všeobecné smernice o liturgickom roku a o kalendári č. 1)
 
Cyklus liturgického roka a jeho veľké sviatky tvoria základný rytmus života modlitby kresťanov. (KKC 2698)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • liturgický rok – slávenie celého tajomstva Krista od vtelenia až po jeho slávny návrat (Kompendium KKC 241)
 • sprítomňovanie tajomstiev Kristovho života
 • slávenie spásy v čase
 • každoročné prehlbovanie prežívania dejín spásy
 • výber čítaní
 • rok A B C, cyklus 1,2
 • liturgia hodín
 • nedeľa – základ a jadro liturgického roka (KKC 1193)
 • štruktúra liturgického roka
 • kresťanské sviatky
 • Veľkonočné trojdnie
 • slávnosti, sviatky, spomienky
 • každým sviatkom oslavujeme udalosť spásy a každý sviatok má vzťah k veľkonočnému tajomstvu
 • liturgické farby, prispôsobenie výzdoby a hudby jednotlivým obdobiam
 • slávenie sviatkov a nedele – primerané oblečenie
 • rešpektovanie liturgického roka v bežnom živote – dni pokánia, sviatok ruší piatok, obmedzenie zábavy v pôste

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • aké „roky“ poznáš? (občiansky, liturgický, školský) Prečo je dobré mať takéto roky? Aký majú rytmus?
 • prečo si pripomínaš dôležité udalosti zo svojho života? Ktoré sú to? (narodeniny, meniny...)
 • na čo je dobrý rytmus? V hudbe, v každodennom  živote, pri vykonávaní nejakých prác... Všetci vieme, že ten nás drží. Aj pri hudbe, aj v každodennom živote. Tí ľudia stihnú veľa, ktorí majú pravidelný rytmus. Ten ich učí správne prežívať a využívať čas.
 • ako ťa rytmus liturgického roka učí správne chápať tajomstvá našej spásy? (Tak ako sa rok po roku vracajú tie isté sviatky, máme možnosť stále hlbšie a hlbšie vnikať do tajomstva a stále viac a viac nechať prežiariť náš život týmto tajomstvom – jednoducho povedané uvádzať ho do svojho života)
 • celý ľudský život sa odvíja v čase. Delíme ho na roky, mesiace, týždne, dni… Aj bohoslužby, liturgia Božieho ľudu prebieha v čase, ktorý sa volá liturgický rok.
 • čo si pripomíname počas liturgického roka? A kedy sa začína nový liturgický rok?
 • aký je zmysel nedele a aký je zmysel liturgického roka?
 • čo je stredobodom liturgického roka?
 • čím sa líši liturgický rok od občianskeho roka?
 • prečo sa liturgia každý rok opakuje?
 • o ktorých udalostiach dejín spásy môžeme uvažovať počas liturgického roka?
 • aké prikázané sviatky máme?
 • „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20) po prečítaní tohto úryvku sa skús v skupinke zamyslieť nad tým, ako Ježišov výrok súvisí s prežívaním liturgického roka.

 

 

Modlitba

 • modlitba Verím v Boha

 

 

Aplikácia do života

 • modlitba sv. ruženca – oboznámiť sa s tajomstvami sv. ruženca (obsahujú celý liturgický rok)
 • svätá omša počas týždňa mimo nedele

 

 

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 241, 242