Kánonická misia

 

 

Postup pri podávaní žiadosti o kánonickú misiu v Bratislavskej arcidiecéze

 

Tlačivá žiadosti o kánonickú misiu je možné stiahnuť z webovej stránky DKÚ: https://dku.abuba.sk/vnab_km.

Po vyplnení ju žiadateľ predloží na podpis správcovi farnosti, na území ktorého chce ako učiteľ NBV/NAV pôsobiť.

Túto žiadosť musí následne schváliť aj príslušný školský dekan, ktorý na základe predložených dokumentov - kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške o dosiahnutí požadovaného vzdelania na teologickej, alebo pedagogickej fakulte so zameraním na vyučovanie náboženskej výchovy, alebo náboženstva podľa Zákona č.317/2009 Z.z. a jeho ďalších novelizácií, v prípade inej VŠ - kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške o dosiahnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania - overí kvalifikačné predpoklady a pedagogickú spôsobilosť žiadateľa. Potrebné je priložiť aj podpísaný Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Po podpísaní žiadosti správcom farnosti a školským dekanom ju žiadateľ pošle na adresu DKÚ (Arcibiskupský úrad, Diecézny katechetický úrad, Špitálska 7, 814 92 Bratislava).

Po spracovaní žiadosti Diecézny katechetický úrad predloží generálnemu vikárovi Bratislavskej arcidiecézy návrh na udelenie kánonickej misie. Podpísaný originál kánonickej misie sa následne pošle na kontaktnú adresu žiadateľa a kópia kompetentnej cirkevnej vrchnosti.

 

Postup pri podávaní žiadosti o novú kánonickú misiu

 

O novú kánonickú misiu treba požiadať v týchto prípadoch:

  • žiadateľ je začínajúci učiteľ NBV/NAV
  • žiadateľ nemá platnú kánonickú misiu z dôvodu prerušenia vykonávania katechetickej činnosti na škole
  • žiadateľ prichádza z inej diecézy
  • žiadateľ chce učiť v inej farnosti

V týchto prípadoch treba použiť tlačivo Žiadosť o kánonickú misiu. Ďalej je potrené vyplniť tlačivo“ Dotazník žiadateľa. Ďalší postup je zhodný s vyššie uvedenými krokmi.

 

Postup pri podávaní žiadosti o predĺženie kánonickej misie

 

Takáto žiadosť sa podáva vtedy, keď učiteľovi NBV/NAV končí platnosť kánonickej misie a mieni naďalej vyučovať na území danej farnosti.

V tomto prípade treba vyplniť tlačivo Žiadosť o predĺženie kánonickej misie. Ďalší postup je podobný, ako je vyššie uvedené, ale školský dekan už neoveruje kvalifikačné predpoklady a pedagogickú spôsobilosť, ale posudzuje výkon katechetickej činnosti a aktivity permanentnej formácie žiadateľa.

Videá