Podmienky pre udelenie kánonickej misie v Bratislavskej arcidiecéze

Podmienky pre udelenie (resp. odobratie) kánonickej misie

pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva

dané Konferenciou biskupov Slovenska

 

Kánonická misia je nevyhnutná na vyučovanie predmetu náboženská výchova/ náboženstvo v zmysle kánonu 805 Kódexu kánonického práva, Školského zákona č. 245/2008 a Zákona č. 317/2009 v znení všetkých ich novelizácií, ktoré uvádzajú, že predmet náboženstvo/náboženská výchova môžu vyučovať len kvalifikovaní učitelia s platnou kánonickou misiou vydanou príslušným diecéznym ordinárom.

Podmienky vychádzajú z Kódexu kánonického práva (CIC) kánonu 804 § 2.

1.    Pravá náuka (vernosť Cirkvi)

 1. hodnovernosť odovzdávaného kresťanského učenia – katolíckej viery

 2. rešpektovanie nariadení diecézneho biskupa o katechizácii

 3. spolupráca s farárom (administrátorom farnosti) v mieste vyučovania náboženskej výchovy a náboženstva

 4. pravidelný kontakt s Diecéznym katechetickým úradom

 5. pravidelne sa zúčastňovať rekolekcií učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva, organizovaných školským dekanom v príslušnom dekanáte

2.    Svedectvo kresťanského života

 1. duchovný život a kresťanský životný štýl (postoj)

 2. morálna bezúhonnosť u slobodných, usporiadaný rodinný život (cirkevný sobáš, v prípade rozvodu povolenie pristupovať k sviatostiam, kán. 805 CIC)

 3. aktívne zapájanie sa do života farnosti

 4. ochota k mimoškolským aktivitám s deťmi a mládežou

 5. účasť na duchovných cvičeniach

3.    Pedagogické umenie (pedagogická zručnosť)

 1. učiteľ náboženskej výchovy/náboženstva spĺňa kritériá odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy - zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorá hovorí o kvalifikačných predpokladoch pre pedagogických a odborných zamestnancov

 2. pozitívny vzťah a prístup k deťom, pedagogické a katechetické zručnosti

 3. zvnútornenie (interiorizácia) obsahu a priebehu hodiny náboženskej výchovy a vyučovania náboženstva na nadobúdanie potrebných náboženských zručností a životných postojov u žiakov

 4. schopnosť prepojiť školské vyučovanie na farskú a rodinnú katechézu

 5. účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch organizovaných Diecéznym katechetickým úradom