Štatút súťaže Biblia pre všetkých 2020

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Súťaž „Biblia pre všetkých“ vyhlasuje Bratislavská arcidiecéza, ako prostriedok na podporu katechézy vo farnosti a pre prehĺbenie záujmu veriacich o Sväté Písmo.

2. Organizátorom súťaže je Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy (DKÚ).

3. Cieľom je ponúknuť veriacim rôzneho veku súťažnou formou na pôde farnosti prehĺbiť svoje znalosti zo Svätého Písma a ich aplikácie do života.

 

Čl. 2

Organizácia súťaže

1. Obsah, pravidlá a postupový kľúč súťaže určuje DKÚ, ktorý súťaž koordinuje vo všetkých jej kolách.

2. Postupový kľúč do vyššieho kola súťaže určuje DKÚ po zvážení počtu prihlásených v jednotlivých farnostiach.

3. Súťaž sa organizuje v nasledujúcich kolách: a) farské kolo b) dekanátne kolo c) diecézne kolo

 

Čl. 3

Farské kolo

1. Otázky so správnymi odpoveďami pre farské kolo súťaže vypracuje DKÚ.

2. Farské kolo organizačne zabezpečuje správca farnosti alebo ním poverený laik.

3. V prípade takého záujmu o súťaž vo farnosti, ktorý by znemožňoval organizačne realizovať pre všetky družstvá spoločné súťaženie, možno súťažiacich z farnosti rozdeliť do viacerých paralelných súťažných skupín.

4. Súťaž prebieha písomne, podľa organizačných pokynov, vydaných DKÚ.

5. Porota, ktorú určí správca farnosti, vyhodnocuje odpovede súťažiacich a určuje víťazov.

6. Osoba, poverená organizáciou farského kola, oznámi zúčastneným, kto podľa postupového kľúča postupuje do dekanátneho kola súťaže, a výsledky oznámi na DKÚ.

7. Náklady na organizáciu farského kola súťaže nesie daná farnosť.

 

Čl. 4.

Dekanátne kolo

1. Dekanátne kolo organizačne zabezpečuje osoba poverená DKÚ.

2. Súťaž prebieha podľa organizačných pokynov, vydaných DKÚ.

3. Osoba, poverená organizáciou dekanátneho kola, určí porotu, ktorá vyhodnocuje odpovede súťažiacich a určuje víťazov.

4. Osoba, poverená organizáciou dekanátneho kola, oznámi súťažiacim, kto podľa postupového kľúča postupuje do diecézneho kola súťaže, a výsledky oznámi na DKÚ.

5. Na úhradu nákladov na organizáciu dekanátneho kola treba získať sponzorov.

 

Čl. 5

Diecézne kolo

Diecézne kolo po obsahovej i organizačnej stránke zabezpečuje DKÚ.

 

Čl. 6

Súťažiaci

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné súťažné družstvá laických členov farností Bratislavskej arcidiecézy.

3. Družstvá posielajú prihlášku do súťaže, potvrdenú príslušným správcom farnosti, na adresu DKÚ.

4. DKÚ pošle zoznam prihlásených za farnosť osobe, uvedenej v čl. 3 bod 2.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1. Prípadné námietky a problémy, ktoré sa pri organizácii súťaže vyskytnú, rieši organizačný tím, zriadený DKÚ.

2. Odmeny pre víťazov súťaže nie sú právne nárokovateľné.

Videá