Na ceste k Ježišovi - katechézy pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Tento projekt, podobne ako spomenuté iniciatívy, sa zameriava na katechézu rodičov. Dôvodom je psycho-sociálny a kognitívny vývin osem–deväťročného dieťaťa, ktorého súhlas viery je vo veľkej miere závislý od viery rodičov. Napriek tomu, že tretiak na základnej škole dokáže presne zodpovedať na katechetické otázky, jeho stotožnenie sa s kresťanským posolstvom o tajomstve Kristovho Tela a Krvi, nie je ešte autonómne. Prijíma ho na základe svedectva svojho najbližšieho okolia.

Teória projektu „Na ceste k Ježišovi“ je postavená na dvoch základných pilieroch. Prvým pilierom je metóda „quattro tempi“ (štyri časy) pochádzajúca z talianskej diecézy Verona a druhým je katechumenát, ktorý podľa Všeobecného katechetického direktória 2020 (články 61-65) má inšpirovať aj katechézu pokrstených, ktorí nedokončili sviatosti kresťanskej iniciácie.

Tento projekt zastrešuje sr. Jarola Dravecká, OP

zdroj: Príprava na prvé sväté prijímanie

 

„Na ceste k Ježišovi“

Metodika Predstavenie projektu Koncepcia katech. stretnutí
0.1 Stručný úvod k projektu - príprava na prvé sv. prijímanie 0.2 Podrobné predstavenie projektu - príprava na prvé sv. prijímanie 0.3 Koncepcia katechetických stretnutí - príprava na prvé sv. prijímanie

 

Stretnutia - katechézy

 

1. rok - príprava na prvé sväté prijímanie

Pri jednotlivých témach ponúkame pre animátorov a rodičov námety pre ich prácu vo forme farebných listov, ktoré má jasnú a prehľadnú štruktúru. Obsahujú vždy štyri strany, pretože rešpektujú metódu „quattro tempi“. 

Boh nás vedie na cestu slobody Ježiš nás volá k obráteniu Boh hovorí k ľuďom
1.1 Boh nás vedie na ceste slobody - príprava na prvé sv. prijímanie 1.2 Ježiš nás volá k obráteniu - príprava na prvé sv. prijímanie 1.3 Boh hovorí k ľuďom - príprava na prvé sv. prijímanie
Ježiš sýti zástupy Ježiš Kristus sa daruje pre nás Doplňujúce stretnutia pre deti
1.4 Ježiš sýti zástupy - príprava na prvé sv. prijímanie 1.5 Ježiš Kristus sa daruje pre nás - príprava na prvé sv. prijímanie 1.6 Doplňujúce stretnutia - príprava na prvé sv. prijímanie

 

2. rok - pokračovanie katechéz po prvom svätom prijímaní

Projekt „Na ceste k Ježišovi“ predpokladá aj mystagogické obdobie, čiže katechézu detí a rodičov po slávnosti prvého svätého prijímania.

Ježiš je prameň živej vody Pán sa daruje vo svojom slove Slovo prináša ovocie
2.1 Ježiš prameň živej vody - príprava na prvé sv. prijímanie 2.2 Pán sa daruje vo svojom slove - príprava na prvé sv. prijímanie 2.3 Slovo prináša ovocie - príprava na prvé sv. prijímanie
Ježiš nás mení láskou Ježiš je stále s nami  
2.4 Ježiš nás mení láskou - príprava na prvé sv. prijímanie 2.5 Ježiš je stále s nami - príprava na prvé sv. prijímanie  

 

Liturgické slávenia

 

Katechéza katechumenátneho typu predpokladá uvedomenie si, že OBRAD tvorí nenahraditeľný kontext pre náboženskú skúsenosť a prvotný zdroj náboženskej reflexie. Návrat k OBRADOM je v projekte "na ceste k Ježišovi" kľúčový.

 

Liturgické slávenie - predstavenie Slávnosť začlenenia do spoločenstva Predstavenie detí kresť. spoločenstvu
3.1 Liturgické slávenia - predstavnie 1. Slávnosť začlenenia do spoločenstva - príprava na prvé sv. prijímanie 2. Predstavenie detí kresťanskému spoločenstvu - príprava na prvé sv. prijímanie
Prvá slávnosť odpustenia - variant 1 Prvá slávnosť odpustenia - variant 2  
3. Prvá slávnosť odpustenia – variant 1 - príprava na prvé sv. prijímanie 4. Prvá slávnosť odpustenia – variant 2 - príprava na prvé sv. prijímanie  

Videá