Ukážky tematických plánov pre reformné ročníky

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Reforma školstva sa začala 1. ročníkom základných škôl (primárne vzdelávanie), 5. ročníkom základných škôl (nižšie stredné vzdelávanie), 1. ročníkom gymnázií a stredných odborných škôl (vyššie stredné vzdelávanie) a 1. ročníkom osemročných gymnázií (vyššie stredné vzdelávanie) postupne každým novým školským rokom v ďalšom ročníku.

Zmeny iRVP z predmetu náboženská výchova/náboženstvo (katolícke)  je dôležité zapracovať v Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) na Vašich školách vo všetkých ročníkoch k 30. 6. 2016 (najneskôr do 31. 8. 2016).

Ukážky tematických plánov pre reformné ročníky sú dostupné na stránkach KPKC: http://www.kpkc.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program

 

Videá