Biblická olympiáda 2017/18 - prezentácie k vybraným knihám

 

Ako pomôcku k tohtoročnej príprave na biblickú olympiádu vám ponúkame prednášky, ktoré odzneli na Veni Sancte, dňa 9.9.2017 v podaní ThDr. Ing. Dagmar Kráľovej FMA, PhD.na tému vybraných kníh Svätého písma: Kniha Genezis, kap. 12-50 a Evanjelium podľa Marka. Prednášky nájdete v prílohe: 

Videá