Katechézy dobrého pastiera

 
ORGANIZÁCIA KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA
- v súčasnosti sa na Slovensku vytvárajú podmienky na založenie Národnej asociácie KDP čím sa otvorí zároveň i proces zaradenia sa do Medzinárodného consiglia Katechéz Dobrého pastiera
- rozvíja sa publikačná činnosť  
 
- začína sa proces permanentnej formácie katechétov Katechéz Dobrého pastiera
- prebieha proces sieťovania átrií

Videá