A čo ďalej? Ponuka po birmovke

 

Súčasťou prípravy na birmovku, prijatia sviatosti birmovania je aj mystagogický čas, v ktorom sa birmovanec po prijatí sviatosti učí žiť praktický život vo viere vo svojej farnosti.

Birmovancom po prijatí sviatosti birmovania je vhodné ponúknuť priestor na permanentnú formáciu. Vhodným miestom sú malé spoločenstvá, nazývané aj živé spoločenstvá, v ktorých pobirmovaní môžu počúvať Božie slovo, žiť vzájomné vzťahy a môžu byť činnými v službe a v láske. (porov. Všeobecné direktórium pre katechizáciu 263-264, Christifideles laici 26)

Je praktické, keď birmovanec dostane do „ruky“ informačný leták s konkrétnymi ponukami a kontaktnými údajmi, kde sa v prípade záujmu môže kontaktovať. Ponuka konkrétnych služieb vo farnosti (môže slúžiť ako inšpirácia).

Biskup vyslúžením sviatosti kresťanskej dospelosti vstupuje do života birmovancov veľmi zásadným spôsobom a zostáva v ich spomienkach. Bolo by vhodné, keby okrem post-birmovnej starostlivosti miestneho kňaza mali birmovanci nejaký signál od biskupa, napr. pozdravný list pri prvom výročí birmovania a podobne. Je tiež na zváženie  vytvorenie akéhosi „klubu birmovancov“ pod gesciou diecéznej komisie pre mládež, z ktorej by pre birmovancov vyplývali nejaké duchovné bonusy a nové možnosti. (Smernice na birmovku)