Púť detí do Marianky 2013

Púť detí a mládeže do Marianky - 25. mája 2013

Cieľ púte: púť k Ježišovej Matke Márii

  • hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavenie tajomstva milostivej sochy Panny Márie z Marianky a života Panny Márie
  • téma púte: „Kto si Mária?“

Termín: 25. máj 2013

  • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti

Organizátori:

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

hlavný zodpovedný: o. Tomáš Krampl, kaplán zo Senca kontakt: 0910 228 558,tomas.krampl@gmail.com

zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, mirulienkas@gmail.com Marta Uhrínová,marta.uhrinova@gmail.com
- na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

zodpovedný za Kňazský seminár: Július Pomšár, pomsar@centrum.sk
- na starosti má zabezpečenie pútnych ciest a stanovištia smerom z Rače i zo Stupavy

Forma: púť + katechéza + sv. omša

PÚŤ - budú dve pútnické cesty:

  1. z Rače (tradičná) – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline od 9.00
  2. zo Stupavy (nová) – z priestoru pred kostolom od 10.00
  • obe pútnické cesty budú mať na starosti bohoslovci Kňazského seminára v Bratislave
  • ako „vstupné“ na pútnickú cestu bude musieť skupinka prezentovať svoju pútnickú zástavu, ktorú si treba vyrobiť už doma, a budú musieť zaspievať nejakú mariánsku pútnickú pieseň (môže byť i mládežnícka)
  • na začiatku bohoslovci odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov, akési „preukazy pútnika“, kde budú deti zbierať známky a pečiatky,
  • na oboch pútnických cestách budú 3 stanovištia, kde budú deti dostávať známky, do každého stanovištia musia vyplniť ľahkú „pútnickú“ úlohu (pomodliť sa spolu desiatok sv. ruženca, byť istú vyznačenú časť cesty úplne ticho a potom vyhotoviť drevený pútnický kríž)

viac info v prílohe

Videá