Biblická olympiáda 2024/2025

Dávame do pozornosti tému budúcoročnej biblickej olympiády 2024/2025 - Povolanie  k slobode a jednote s Pánom.

Predmetom súťaže budú knihy: Kniha Exodus 1-24, Žalm 23, Evanjelium podľa Matúša.

Pán oslobodzuje svoj ľud nielen kvôli tomu, aby ho zachránil od utrpenia v otroctve, ale najmä kvôli tomu, aby ho priviedol k jednote so sebou, ktorá je uzavretá a oslávená prostredníctvom zmluvy na Sinaji. V Ž 23 žalmista vyjadruje presvedčenie, že vďaka Pánovi, ktorý je prirovnaný k starostlivému pastierovi a veľkodušnému hostiteľovi, „nič mi nechýba“. V Evanjeliu podľa Matúša, ktoré je naplnené Mojžišovskou typológiou a mnohými odvolávkami na zmluvu, Sinaj, dekalóg, atď., je misiou Ježišovho účinkovania ohlásenie a sprítomnenie nebeského kráľovstva, ktoré znamená prijatie Božieho panovania do svojho života a zjednotenie s ním.

Viac info sa dozviete na stránke organizátora súťaže - KPKC

Pozývame vás zapojiť sa do súťaže, nájsť správnu motiváciu pre žiakov, Aby sa božie slovo stalo pre nich pspbnou skúsenosťou stretnutia a poznávania Boha.

Tím DKÚ BA

Videá