Svätý rok milosrdenstva - katechézy o skutkoch milosrdenstva

Skutky milosrdenstva - katechézy

Úvod

Milí priatelia,
Svätý otec František v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva 10. apríla 2015 zverejnil Bulu MISERICORDIAE VULTUS, ktorou vyhlásil Mimoriadny svätý rok milosrdenstva, ktorý začal 8. decembra 2015 otvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a ukončí sa jej zatvorením na Slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016.

Keďže sme svedkami tak mimoriadnej udalosti, preto máme zodpovednosť ju plnohodnotne prežiť. Boh nám dáva v tomto čase milosti, ktoré máme využiť pre svoje duchovné dobro ako aj dobro ľudí okolo nás. To je dôvod aj môjho príspevku v tomto milostivom čase. Prijmite tieto katechézy ako pomôcku na uvedomenie si tohto milostivého okamihu. Nech nám to pomôže žiť skutočne hlboké milosrdenstvo.

Praktické usmernenia ku katechézam „Skutky milosrdenstva“

V Katechizme katolíckej Cirkvi sa v bode 2447 píše: Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky,(1460) ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva takisto ako odpúšťať a trpezlivo znášať. Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto: nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych (1038, 1969) Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu. „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3,11). „Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté“ (Lk 11,41). „Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: ,Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!‘, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!“(1004) (Jak 2,15-16).
V katechéze vychádzam z tohto bodu KKC. Možno sme zvyknutí na klasických 7 skutkov telesného a 7 skutkov duchovného milosrdenstva. Rozhodla som sa tieto skutky prepojiť. Skutok telesného milosrdenstva bude prepojený so skutkom duchovného.

Štruktúra katechézy:

     1. Motivačný príbeh – biblický alebo zo života svätých či ľudí
     2. Učenie Cirkvi
     3. Prepojenie do života
     4. Upevnenie – pracovné listy, aktivity

„Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha a človeka, pretože otvára srdce nádeji, že sme navždy milovaní napriek ohraničeniu nášho hriechu.“ (pp. František, MV1 2) Tak vykročme spoločne na cestu milosrdenstva, nech sa vždy otvárame láske a nádeji, ktoré nás naplnia Bohom – obohatia nás.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sr. M. Faustína, FDC – Mgr. Mariana Zaťková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Michalovce, december 2015
1 MV - MISERICORDIAE VULTUS - Bula vyhlásenia Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva

Videá