Príprava na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021"

Pozývame všetkých, ktorí majú túžbu poznávať tajomstvá Božieho slova, na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021". Cieľom súťaže nie je len samotná súťaž, ale predovšetkým štúdium Svätého písma v jej prípravnej fáze, pokiaľ možno prostredníctvom malého spoločenstva. Predmetom štúdia aj súťaže bude Evanjelium podľa Jána. V prípravnej fáze Vám ponúkame pracovné listy, pripravované v spolupráci s  d.p. Mgr. Andrejom Šottníkom. 

 

Pracovné listy budú obsahovať niekoľko častí:

text Svätého písma (z konkrétnej kapitoly Evanjelia podľa Jána), porozumenie textu pomocou vysvetlenia kľúčových slov, súvislosti s inými časťami Sv. písma, uživotnenie cez konkrétnu metódu práce s Božím slovom, sebareflexiu – spytovanie svedomia, modlitbu a napokon Slovo na zapamätanie si. Súčasťou budú i súťažné úlohy, prípadne testy, krížovky.

Aby príprava splnila svoj účel, odporúčame počas nej pravidelné stretnutia v skupinkách. Počas stretnutí Vás povzbudzujeme zamerať sa zvlášť na momenty, v ktorých Slovo Boha volá každého osobne (porov. VD 77). Teda momenty, v ktorých sa Boh dotýka človeka. Z tohto dôvodu odporúčame nechať aj priestor pre spontánne zdieľanie sa, či modlitbu v skupinke, prípadne pre podnety, ktoré si sami navrhnete ako uživotnenie Božieho slova do svojho života. Pre inšpiráciu ponúkame viaceré modely stretania sa malých spoločenstiev - 6 modelov (v spodnej časti linku), model podľa Farských evanjelizačných buniek.

Na záver Vás pozývame spolu s nami zverovať v modlitbe Vás i celú túto prípravu na biblickú súťaž našej Nebeskej Matke, ktorá je symbolom otvorenia sa Bohu a blížnym; aktívneho počúvania, ktoré zvnútorňuje, asimiluje Slovo, a ktoré sa v nej stáva formou života. (porov. VD 27)

Súvisiace: