Pozvánka na Veni Sancte

V E N I   S A N C T E,

ktoré sa uskutoční

v sobotu 31. augusta 2019

v Dóme sv. Martina v Bratislave

Program:
09.00 – slávnostná sv. omša v Dóme sv. Martina
hlavný celebrant Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., bratislavský pomocný biskup

10.00 – informácie DKÚ pre šk. rok 2019/2020
Vybrané knihy Svätého písma pre 19. ročník Biblickej olympiády - Kniha Expdus 1 - 24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána.

Spoločná téma vybraných kníh – „Z tmy do svetla.“
Lektor: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

11.20 – predpokladaný záver

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.
Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí.

Mgr. Jozef Adamkovič
riaditeľ DKÚ