Sv. Otec František: Byť katechétom znamená naplno tým žiť

 

Svätý Otec píše do Argentíny: Byť katechétom znamená naplno tým žiť 

 

„Blahoslavení tí, čo veria“ – to je motto medzinárodného sympózia pre katechétov v Buenos Aires, na ktorom je medzi prednášateľmi aj nový prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Ladaria. V spolupráci s Teologickou fakultou miestnej Pápežskej katolíckej univerzity podujatie v tomto týždni organizuje Argentínsky katechetický inštitút.
Svätý Otec František aj tento rok zaslal do Argentíny list s povzbudením pre katechétov, s ktorými bol po dlhé roky v kontakte ako argentínsky prímas. V posolstve adresovanom predsedovi Biskupskej komisie pre katechézu a biblickú pastoráciu Mons. Ramónovi Dusovi pápež František pripomína vysoký prínos katechétov pre Cirkev. Okrem iného píše: „Svätý František Assiský, keď na neho jeden z jeho nasledovníkov naliehal, aby ich naučil kázať, odpovedal mu takýmto spôsobom: „Brat môj, [keď navštevujeme chorých, pomáhame deťom a dávame jedlo chudobným,] už vykonávame kázanie.“ V tejto peknej lekcii sa skrýva povolanie a úloha katechétu.
V prvom rade katechéza nie je akási «práca» alebo vonkajšia úloha katechétu, ak tento naozaj «je» katechétom a celý jeho život sa točí okolo tohto poslania. Skutočne, «byť» katechétom je povolanie v službe Cirkvi.
To čo sme dostali ako dar od Pána, sa musí na oplátku odovzdávať. Z toho vyplýva, že katechéta sa musí neustále vracať k tomu prvému ohlasovaniu alebo «kerygme», ktorá je tým darom, čo zmenil jeho život. Toto je základné ohlasovanie, ktoré musí znova a znova rezonovať v živote kresťana, a tým viac u toho, kto je povolaný ohlasovať a vyučovať vieru. «Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie» (Evangelii gaudium, 165). Toto ohlasovanie musí sprevádzať vieru, ktorá je už prítomná v nábožnosti nášho ľudu. Je nevyhnutné chopiť sa celého tohto potenciálu zbožnosti a lásky, ktorý zahŕňa ľudová nábožnosť, aby sa tak odovzdávali nielen obsahy viery, ale aby sa tiež vytvorila opravdivá škola formácie, v ktorej sa zušľachťuje prijatý dar viery, aby tak skutky i slová boli odrazom milosti byť Ježišovými učeníkmi.“
Katechéta kráča za Kristom a spolu s Kristom, pripomína ďalej Svätý Otec vo svojom posolstve a zdôrazňuje tak tzv. mystagogický rozmer katechézy. Napokon povzbudzuje katechétov ku kreativite a udeľuje im požehnanie, aby boli radostnými poslami, ozajstnými misionárskymi učeníkmi. 

Zdroj: TK KBS