1. Formácia animátorov

 

Seminár Sprevádzam spoločenstvo - 5 workshopov na tému ako sprevádzať spoločenstvo 

Témy stretnutí:

 1. stretnutie – Vstupný prahový rozhovor – ako ho viesť
 2. stretnutie – Práca v skupinkách s evanjelizačným prístupom, identita sprevádzajúceho
 3. stretnutie – Kerygmatický prístup ohlasovania evanjelia
 4. stretnutie – Tvorba otázok
 5. stretnutie – Overovanie, prekonávanie prekážok, oceňovanie

Každé stretnutie (workshop) trvá cca 3 hod. Súčasťou je krátka prezentácia, zážitkové stretnutia v triádach, ukážky rôznych dynamík a pracovný materiál. Miesto a čas stretnutí je možné dohodnúť individuálne podľa možností a okolností súvisiacich s možnosťami danej farnosti. DkˇU ponúka seminár aj v priestoroch ABÚ, v sobotných dopoludňajších termínoch.

 

 

Seminár Učeník misionár – 7 workshopov prehĺbenia základnej kresťanskej identity, ako ju žiť vo farnosti. Kurz je momentálne vo fáze prípravy. 

 

1. Formácia animátorov/katechétov vo farnosti

 

V diecéznej katechetickej pastorácii je potrebné dbať na absolútnu prioritu formácii laických katechétov (VDK 234)

 

„Poď za mnou“ (Lk 9,59)

„Naučme sa zobúvať si sandále pred svätou zemou druhého človeka. Naučme sa umeniu sprevádzať“ (EG 169)

Základným rozmerom formácie každého laika je „byť, vedieť byť "s" a vedieť ako to robiť“ (DPK 136). Formácia má animátorovi pomôcť predovšetkým dozrievať ako človeku, potom ako veriacemu a apoštolovi. (DPK 132) Katechéta, ktorý katechizuje, sám musí byť katechizovaný.

 

 

VÝBER ANIMÁTOROV

 

Animátor je kľúčová postava pre svoje spoločenstvo. Preto výber animátorov je dôležitý. Aj Ježiš si vyberal. Modlil sa, rozlišoval a vybral (Lk 6, 12-16). Dal im podiel na vízii (Mt 10, 1-8), ozrejmil im záväzky a prijal ich slobodnú odpoveď. Rozhodol sa venovať im svoj čas (Mk 3, 13). Ježiš mal s učeníkmi osobný vzťah a modlil sa za nich (Jn 17, 1-26). Tento Ježišov spôsob je najlepšou inšpiráciou pre každého, kto sa zaoberá výberom animátorov.

Vybrať správneho animátora znamená aj stanoviť kritériá výberu.

Animátor nemusí mať špeciálne teologické vzdelanie (Sk 4,13), aj keď absolvovanie základných kurzov potrebných k prehĺbeniu osobného vzťahu s Bohom a k poznaniu Boha by boli určite prínosom. Dôležité je, aby bol overený vo viere, mal cit pre spoluprácu s kňazom, mal ochotu slúžiť, aby na stretnutiach s birmovancami dokázal vytvárať pozitívnu atmosféru, mal túžbu napomáhať procesu približovania sa k Bohu. Výhodou je, ak je  animátor súčasťou malého spoločenstva. Táto skutočnosť mu môže priniesť veľa užitočných skúseností.

 

 

PREDPOKLADY DOBRÉHO ANIMÁTORA/katechétu

 

 • má osobný vzťah s Bohom, ktorému načúva „Hovor, tvoj sluha počúva!“ (1Sam 3,10)
 • má túžbu rásť, formovať sa "Čo mám robiť, Pane?" (Sk 22,10)
 • je verný „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým“ (Mt 25,21)
 • žije sviatostný život, žije v súlade so svojou vierou a s učením Cirkvi, má morálne kvality a prirodzenú ľudskú zrelosť „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10)
 • vie rozlišovať (cez modlitbu,  adoráciu, cez Božie slovo. Rešpektuje názor druhého, názor farára, nie je tvrdohlavý.) "No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42)
 • je tímový hráč – chce a vie spolupracovať
 • nemusí byť vodcovský typ „Stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti“ (2Kor 12,9)
 • jeho ochota pomáhať je overená vo farnosti
 • má mať odvahu hľadieť na skutočnosť očami človeka i očami Boha (1) Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 16, 17)

 

Animátor dostáva od svojho farára poverenie a poslanie sprevádzať birmovancov v spoločenstve, ktoré je mu zverené.

 

CIEĽ FORMÁCIE ANIMÁTOROV

 

  „opustili všetko a išli za ním“ (Lk 5, 11)

 

 • mať postoj učeníka misionára
 • mať osobný vzťah s Ježišom Kristom
 • viesť praktický život viery vo farnosti
 • vedieť sprevádzať

 

Dosiahnutie cieľov predpokladá neustálu osobnú premenu a rast, teda je záležitosťou permanentného dozrievania vo viere. Neznamená to, že „už sme v cieli“.  Je to proces, ktorý začína obrátením a pokračuje celý život.

 

Učeník misionár

 

„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4)

 

Tento termín spomína sv. otec v dokumente Evangelii Gaudium, kedy hovorí, že základné povolanie “učeník misionár” vychádza už zo sviatosti krstu. Vďaka nemu “sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom (porov. Mt 28,19). A to v takej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi.  Vždy sme učeníci misionári.“ (EG 120). Učeník je teda ten, kto sa podobá svojmu Učiteľovi, myslí, koná ako On, hovorí a slúži ako On. Preto prvé povolanie učeníka je "byť s Ježišom". Mať postoj učeníka znamená nielen prijať intelektuálne pravdy, ale hlboko zdieľať spôsob myslenia a života: vieru, odovzdanosť do Otcovej lásky, súcit s chudobnými, chorými, hriešnymi, istotu o Božom kráľovstve, blahoslavenstvách, perspektívu kríža a vzkriesenia, poslanie túžiť po spáse všetkých, dar Ducha Svätého. Učeník je povolaný stať sa apoštolom (misionárom), tzn. „poslaným“ slúžiť, darovať sa z lásky k blížnym. Najviac záleží na tom, aby mal srdce, ktoré si Boh môže použiť. Ak je učeník poverený misiou, je to práve preto, že najprv stál po boku Učiteľa.  Jeho život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dáva k dispozícii životu druhých. Misia je v konečnom dôsledku práve týmto.

 

FÁZY FORMÁCIE

 

Fázy pomáhajú dosahovať ciele a pomáhajú animátorovi osvojiť si kompetencie “byť, vedieť a vedieť konať” (VDK 238)

 

1. FÁZA: animátor sa formuje ako učeník misionár„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4) Cieľom 1. fázy je nadobudnúť tento postoj. Animátor prehlbuje osobný vzťah s Ježišom Kristom a učí sa žiť praktický život viery vo svojej farnosti. Hoci je to celoživotný proces, táto formácia, ktorá je sama o sebe školou učeníctva, je zameraná na zvnútornení si postoja, že byť učeník misionár vo farnosti znamená zdieľať Ježišov spôsob myslenia, konania v prostredí, v ktorom animátor žije. S ľuďmi, s ktorými udržuje pravidelné vzťahy. Spiritualita učeník misionár vo farnosti spočíva poznávaní Ježišav učení sa ohlasovať ho (svojím postojom k blížnym, modlitbou, službou, svedectvom vlastného života, vysvetľovaním a schopnosťou obhájiť si vieru) a v raste vo viere (účasť na Eucharistii, adorácii, na živote v spoločenstve, na čítaní Božieho slova). Učeník misionár sa vo svojej farnosti stáva príťažlivým, učí sa citlivo pozývať blížnych k Bohu a tak vytvárať a rozširovať rodinu Otcovho domu, ktorou je farnosť.

 

K dispozícii je ponuka DKÚ ako program prehĺbenia základnej kresťanskej identity, ako ju žiť vo farnosti – Kurz UČENÍK MISIONÁR. Kurz pozostáva z 8 stretnutí. Program je ešte v príprave.

 

2. FÁZA: Pozornosť sa sústreďuje na samotné vovedenie animátorov do prípravy na birmovku a do  úloh s tým spojenými: Ako sprevádzať spoločenstvo, ako pracovať v skupinkách, ako pracovať s materiálmi ku        katechéze, atď.. Cieľom tejto fázy je nadobudnúť kompetencie  v oblasti sprevádzaniaporozumieť a osvojiť si samotný proces prípravy na birmovku, jeho ciele, pedagogiku a úlohy, ktoré má animátor vykonávať.  K dispozícii je ponuka DKÚ seminár Sprevádzam spoločenstvo.

 

3. FÁZA: táto časť formácie je súčasťou samotného procesu prípravy na birmovku. Cieľom je prakticky nadobudnúť kompetenciu zručnosti sprevádzania birmovancov a komunikovania jednotlivých tém prípravy.  

V diecéznych smerniciach prípravy na birmovku sa odporúča model kňaz-animátor-birmovanci, kde katechézu vedie kňaz pre birmovancov a animátorov súčasne a potom animátori prehĺbia danú tému v malých skupinách.

Podľa okolností je možné využiť aj model kňaz-animátor a animátor – birmovanci. Ak by bol tento model užitočnejší, formácia prebieha tak, že animátori vopred s kňazom absolvujú každú z vybraných katechéz pre birmovancov.  Samotné prebratie témy  pomáha animátorom rásť vo viere a prípadné nejasnosti si vopred prediskutovať. Animátor získava skúsenosť so sprevádzaním v skupinke, pretože sám je sprevádzaný.

 

„Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili“ (Lk 10, 17) „Tu si povedali: Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: Pán naozaj vstal zmŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ (Lk 24, 32-35)  

Odporúča sa, aby súčasťou každého stretnutia kňaza s animátormi bolo aj overovanie (dávanie spätnej väzby) priebehu stretnutí animátorov s birmovancami. Vykázateľnosťou sa overujú zisky, skúsenosť a vedomosti, ktoré nadobudol birmovanec, v súlade s cieľom stretnutia (stretnutie s JK a rast viery). Napomáha pomenovať to, čo na stretnutí ide aj čo nejde a vylepšovať účinnosť a kvalitu procesov rastu v samotnej príprave aj vo formácii. Kňaz sa dozvie o priebehu stretnutia, o dochádzke birmovancov, atď.

Téma vykázateľnosti je súčasťou 5. lekcie seminára SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO.

Na vyhodnocovanie stretnutia s birmovancami môže poslúžiť formulár, ktorý animátor vyplní po stretnutí so svojou skupinkou a pošle kňazovi. Alebo vyhodnocovanie prebehne pomocou spoločného zdieľania sa na stretnutí animátorov. Spoločne s kňazom vyhodnocujú to, čo na stretnutí s birmovancami pozorovali, počúvaním zachytili, ako sa im darilo s kladením otázok a aké boli odpovede birmovancov. Čo ich najviac na téme zaujalo. Čo sú tie semená Slova (Božie dotyky), ktoré animátori u birmovancov zachytili počas stretnutia? Aké skutočnosti si birmovanci uvedomili? Zmenil sa ich pohľad na prebratú tému? Preukázali konkrétny postoj zodpovednosti?  Čo ich samých ako animátorov zaujalo na téme stretnutia? Čo konkrétne zaujalo birmovancov?

 

Návrh formulára o priebehu stretnutia s birmovancami nájdete na konci tohto článku.

 

PROFIL FORMOVANÉHO ANIMÁTORA

 

 • je verný - v zásadných rozhodnutiach, aj v obyčajných malých veciach.
 • prijal Ježiša za Pána svojho života, má s Ním osobný vzťah, je podriadený Jeho autorite a autorite Cirkvi
 • rád sa modlí a zúčastňuje adorácie Eucharistického Krista
 • žije sviatostný život
 • má ustálený duchovný život, verí Božiemu slovu
 • pozná svoje kompetencie v oblasti sprevádzania birmovancov
 • evanjelizuje ľudí, s ktorými udržiava pravidelné vzťahy tak, že spôsob jeho života je príťažlivý. Čo hlása aj žije.
 • je v permanentnej formácii, vo formácii osobnej aj prostredníctvom spoločenstva, ktorého je súčasťou. Kto sprevádza, sám musí byť sprevádzaný.
 • slúži svojmu okoliu a farnosti
 • zdieľa kňazovu víziu s birmovancami. Vízia ľudí priťahuje. Má veľkú moc. Ľudia nasledujú toho, kto vie, kam ide.
 • spolupracuje s kňazom v duchu podriadenosti – je to recipročný postoj. Nie iba učeník (animátor) má byť podriadený učiteľovi. Človek, ktorý je vo formácii nikdy nebude presvedčený o láske a priateľstve, pokiaľ mu neukážeme, že sa tiež podriaďujeme jeho potrebám a problémom „v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.“ (Fil 2,3) Podriadenosť je pokora, vyjadruje sa v láske a službe. Ak formujeme služobníkov, sami musíme byť v prvom rade služobníkmi. (Jn 13,1-16)
 • komunikuje s kňazom – vykazuje svoju činnosť o živote v spoločenstve s birmovancami. Je potrebné, aby mal kňaz spätnú väzbu o tom, ako žijú jednotlivé birmovanecké spoločenstvá. Tak si robí celkový obraz o birmovancoch, o úspešnosti celej prípravy, rieši prípadné problémy a predchádza im.

 

 

 


(1) Pápež František, Ranná homília: Kňaz má hľadieť na svet očami človeka i očami Boha https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2019-01/papez-frantisek-homilia-dom-sv-marty-31-januar-2019.html

Videá