Sv. Ján Pavol II. - Kňaz je katechéta katechétov

„Každý pokrstený je povolaný hlásať evanjelium, avšak kňaz je katechéta katechétov,“ zdôraznil pápež Ján Pavol II. 8. mája účastníkom medzinárodného sympózia Úloha kňaza v rámci katechézy v Európe, ktoré v Ríme zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci s Katechetickým strediskom Talianskej biskupskej konferencie (CEI) v dňoch 5. až 8. mája 2003. 

Požiadal kňazov, aby svoju úlohu nezanedbávali a nedávali prednosť druhoradým činnostiam: „Kňaz je svojím poslaním prvým katechétom spoločenstva, najmä ak ide o farára, a je povolaný byť prvým veriacim a učeníkom Božieho slova a úplne sa venovať tomuto povolaniu, rozlišovať duchov, pestovať a sprevádzať povolania ku katechetickej službe. Ako katechét katechétov sa musí starať o duchovnú a kultúrnu formáciu a najmä o formáciu v oblasti náuky Cirkvi.“ (http://www.ccee.ch) „Dnes sa úrad kňaza rozprestiera do stále širších a bohatších oblastí pastorácie, ktoré obohacujú kresťanské spoločenstvo. Je tu však nebezpečenstvo, že sa kňazi nechajú odpútať od svojho poslania tisíckami iných činností a úplne sa v nich stratia. Prítomnosť kňaza v katechéze tým trpí a niekedy sa redukuje na krátke okamihy v rámci vzdelávania katechétov, ktoré sú málo účinné pre ich formáciu. Kňaz si naopak musí uvedomovať, že hlásanie evanjelia po predchádzajúcej dôkladnej teologickej a kultúrnej formácii je jeho povinnosťou voči celému Božiemu ľudu.“ Preto Svätý Otec požiadal kňazov o poslušnosť voči usmerneniam biskupov a biskupských konferencií v oblasti katechézy a náuky Cirkvi a o to, aby sa zaoberali Katechizmom Katolíckej cirkvi a často ho používali. Toto označil Ján Pavol II. za „nevyhnutné vademecum, pre kňazov, katechétov i všetkých veriacich na to, aby sa katechéza uskutočňovala úprimne a verne voči Bohu i ľuďom našej doby“. Na záver Svätý Otec pripomenul:

„Kňazi i laici, farnosti i hnutia musia katechézu uskutočňovať rovnako v rodine, na pracovisku, v škole, na univerzite ako aj prostredníctvom médií a to v jazyku dnešnej doby. Všetci sú povolaní spolupracovať pri novej evanjelizácii, aby sa udržali a znovu oživili naše spoločné kresťanské korene. Kresťanská viera predstavuje pre európske národy najbohatšie dedičstvo pri uskutočňovaní pravého duchovného, hospodárskeho u spoločenského pokroku.“

Hlavnými témami sympózia boli: nové smerovanie katechézy a cvičenie sa v kresťanskej viere. Zúčastnilo sa na ňom 80 biskupov a katechétov z celej Európy. Boli medzi nimi záhrebský arcibiskup Josip Bozanič, francúzsky biskup Michel Dubost a predseda Nemeckého združenia katechétov prof. Karl Heinz Schmitt. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident CCEE biskup Amedeé Grab a generálny sekretár CCEE Mons. Aldo Giordano. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnil ThDr. J. Kutarňa SDB.

Videá