V blahoslavenstvách je všetka novosť Krista

Katechéza Svätého Otca Františka 6. 8. 2014

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V predchádzajúcej katechéze sme videli, ako Cirkev tvorí ľud, ľud, ktorý si Boh pripravoval s trpezlivosťou a láskou, a ku ktorému sme všetci povolaní patriť. Dnes by som chcel upozorniť na novosť, ktorá charakterizuje tento ľud. Ide skutočne o nový ľud, ktorý sa opiera o novú zmluvu, ustanovenú v Pánovi Ježišovi skrze dar jeho života. Táto nová skutočnosť nepopiera predchádzajúcu cestu, ani nie je proti nej, naopak vedie ju ďalej, privádza ju k naplneniu.

1. Ide o veľmi významnú postavu, ktorá je spojivom medzi Starým a Novým zákonom: je to Ján Krstiteľ. Podľa synoptických evanjelistov je «predchodcom», tým, ktorý pripravuje na príchod Pána, pripravuje ľudí k obráteniu srdca a prijatiu Božej útechy, ktorá je vždy nablízku. Podľa Jánovho evanjelia je «svedkom», pretože nám umožňuje rozpoznať v Ježišovi toho, ktorý prichádza zhora, aby nám odpustil hriechy a urobil zo svojho ľudu svoju nevestu, prvotinu nového ľudstva. Ako «predchodca» a «svedok» Ján Krstiteľ zohráva ústrednú úlohu v celom Svätom Písme, pretože vypĺňa medzeru medzi prisľúbeniami Starého zákona a jeho naplnením, medzi proroctvami a ich naplnením v Ježišovi Kristovi. Ján nám svojím svedectvom ukazuje na Ježiša, pozýva nás, aby sme ho nasledovali, a hovorí nám jasnou rečou, že si to vyžaduje pokoru, pokánie a obrátenie. Je to jeho výzva k pokore, pokániu a obráteniu.

2. Ako Mojžiš vstúpil do zmluvy s Bohom v sile Zákona prijatého na Sinaji, tak Ježiš z vrchu na brehu Galilejského jazera odovzdáva svojim učeníkom a zástupu novú náuku, ktorá začína Blahoslavenstvami. Mojžiš dal Zákon na Sinaji a Ježiš, nový Mojžiš, dáva Zákon na tomto vrchu, na brehu Galilejského jazera.
Blahoslavenstvá sú cestou, ktorú Boh ukazuje ako odpoveď na túžbu po šťastí, ktorá je vlastná človeku, a zdokonaľujú prikázania Starého zákona. Sme zvyknutí učiť sa desatoro prikázaní, isto ich všetci poznáte, učili ste sa ich na katechéze, ale nie sme zvyknutí opakovať si Blahoslavenstvá. Skúsme si ich však pripomenúť a vtlačiť do nášho srdca. Urobíme jednu vec: Ja ich budem hovoriť jedno po druhom a vy budete opakovať. Súhlasíte? [Prítomní v aule zakaždým zopakujú slová Svätého Otca:
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Výborne! Ale urobíme jednu vec: Dám vám domácu úlohu, úlohu na doma. Zoberiete si do ruky evanjelium, to, ktoré nosíte so sebou... Pamätáte si, že máte mať vždy pri sebe malé evanjelium, vo vrecku, v kabelke, vždy, alebo to, čo máte doma. Zoberiete evanjelium a v prvých kapitolách Matúša, myslím, že v piatej, sú Blahoslavenstvá. A dnes, zajtra si ich doma čítajte. Dobre? [Aula: Áno!] Nezabudnite, pretože to je zákon, ktorý nám dáva Ježiš! Urobíte to? [Aula: Áno!] Ďakujem.
V týchto slovách je všetka novosť prinesená Kristom, všetka novosť Krista je v týchto slovách. Blahoslavenstvá sú skutočne portrétom Ježiša, jeho spôsobu života. A sú cestou k pravému šťastiu, ktorou aj my môžeme kráčať s milosťou, ktorú nám dáva Ježiš.

3. Okrem nového zákona nám Ježiš dáva aj ‚protokol‘, podľa ktorého budeme súdení. Na konci sveta budeme súdení. A aké budú otázky, ktoré nám budú tam kladené? Aké budú naše otázky? Čo je tým protokolom, podľa ktorého nás bude sudca súdiť? Je to to, čo nájdeme v 25. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Dnes máte za úlohu prečítať si piatu kapitolu Matúšovho evanjelia, kde sú Blahoslavenstvá, a prečítať si aj 25. kapitolu, kde je protokol, otázky, ktoré nám budú kladené v deň súdu. Tam nebudeme mať tituly, kredity alebo privilégiá na usadenie sa. Pán nás rozpozná, ak sme ho my rozpoznali v chudobnom, hladnom, v tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, v tých, ktorí trpia a sú osamelí... To je jedno zo základných kritérií overenia nášho kresťanského života, podľa ktorých sme Ježišom pozvaní hodnotiť sa každý deň.

Čítam Blahoslavenstvá a myslím na to, ako by to malo byť v mojom kresťanskom živote, a potom si urobím spytovanie svedomia podľa 25. kapitoly Matúša. Každý deň. Urobil som to, urobil som tamto... To nám osoží! Sú to veci jednoduché, ale konkrétne.
Drahí priatelia, nová zmluva spočíva práve v tomto, v priznaní sa ku Kristovi, obklopení milosrdenstvom a súcitom Boha. To je to, čo napĺňa naše srdce radosťou, a to je to, čo robí náš život krásnym a vierohodným svedectvom o Božej láske pre všetkých našich bratov a sestry, s ktorými sa stretávame každý deň.
Pamätajte si domácu úlohu! Matúšova piata a dvadsiata piata kapitola.
Ďakujem!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Katechezy: 
Súvisiace: 

Videá