Výsledky diecézneho kola biblickej súťaže Biblia pre všetkých 2015

V Bratislavskej arcidiecéze sa uskutočnil štvrtý ročník biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorý vyvrcholil diecéznym kolom v priestoroch RKCMBF UK v Bratislave 6. júna 2015.

Súťaž čerpá inšpiráciu z Biblickej olympiády a ponúka príležitosť obohatiť katechézu vo farnosti cez pozvanie veriacich k hlbšiemu čítaniu, štúdiu a rozjímaniu vybraných biblických kníh formou farskej katechézy, práce v osobitných skupinkách alebo i individuálne. Tento rok sa súťaž niesla v duchu slov Sv. Otca Františka: „Počúvať Božie slovo znamená čítať ho a pýtať sa: ‚Čo to hovorí môjmu srdcu? Čo mi hovorí Boh týmto slovom?‘ A náš život sa zmení.“
Pre možnosť zapojenia sa čo najväčšieho počtu veriacich, otázky farského kola boli zostavené z výberu otázok, uverejňovaných na webovej stránke DKÚ Bratislava, ktoré pripravovali biblické skupiny pod vedením dp. Martina Jozefa Bartoša, O.Praem a dp. Jána Klimenta v odbornej spolupráci s dp. Mariánom Vojtkoma a dp. Andrejom Šottníkom.
Otázky dekanátneho kola a diecézneho kola boli zostavované i s pomocou materiálov, ktoré poskytli katechetické úrady iných diecéz.
Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Do súťaže sa zapojilo 18 farností z 8 dekanátov, najviac družstiev bolo z farnosti Pezinok (18) a z farnosti Holíč (11). Súťažiaci tvorili aj tento rok široké vekové spektrum, kde tí skôr narodení tvorili nie zanedbateľnú skupinu.
Diecézne kolo, do ktorého postúpilo 13 družstiev, začalo sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Mons. Jozef Haľko. V homílii poukázal na pedagogické majstrovstvo Pána Ježiša, ktorý aj z úplne všednej situácie dokázal vyvodiť dôležité poučenia. Doslova povedal: „Ježiš, sledujúc ľudí prispievajúcich na chrám, zbadal skromný dar vdovy. Veď čo je to kvadrans? Na čo sa dá použiť? Bohu ale nejde o množstvo, kvantitu, ale o veľkodušnosť. Ostatní dali zo svojho nadbytku, ale chudobná vdova celé svoje živobytie“. Otec biskup, parafrázujúc názov súťaže, poznamenal, že aj z tejto udalosti vidíme, že Biblia je skutočne nadčasová, skutočne je "pre všetkých", pretože poučenie, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, je platné aj pre nás.
Víťazmi diecézneho kola sa stali súťažiaci z farnosti Zohor, o druhom mieste rozhodol až rozboj, v ktorom lepšie obstáli súťažiaci z farnosti Šaštín - Stráže. Tretie miesto obsadilo družstvo z farnosti Malacky. Vysoké nasadenie súťažiacich vystihuje dosiahnutý počet bodov, rozdiely medzi najvyššie umiestnenými boli minimálne a ani ostatné družstvá bodovo veľmi nezaostávali.

Súťaž Biblia pre všetkých chce prispieť k výzve synody o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi, ktorá sa konala vo Vatikáne od 5. do 26. októbra 2008a ktorá vyzvala na zvláštne pastoračné nasadenie, aby vyniklo ústredné miesto Svätého písma v cirkevnom živote a k napomáhaniu šírenia malých spoločenstiev, v ktorých sa rozvíja formácia, modlitba a poznanie Biblie podľa viery Cirkvi. (podľa Verbum Domini 73)

Videá