25 - Sviatok je Boží dar ľudskej rodine

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes vstúpime do krátkeho okruhu zamyslení nad tromi rozmermi, ktoré takpovediac určujú rytmus rodinného života: sviatok, práca a modlitba.

Začnime sviatkom. Dnes budeme hovoriť o sviatku. A ihneď dodajme, že sviatok je Božím vynálezom. Pripomeňme si záver rozprávania o stvorení v Knihe Genezis, ktoré sme počuli: «V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil» (Gn 2,2-3). Boh sám nás učí, aké dôležité je venovať čas kontemplácii a potešeniu z toho, čo bolo prácou dobre vykonané. Hovorím o práci samozrejme nie iba vo význame remesla a profesie, ale v širšom zmysle: o každej činnosti, ktorou my, muži a ženy, smieme spolupracovať na Božom stvoriteľskom diele.

Sviatok teda nie je lenivé vylihovanie na pohovke, či opájanie sa v akomsi pochabom úniku. Nie. Sviatok je predovšetkým láskyplný a vďačný pohľad na dobre vykonanú prácu. Oslavujeme prácu. Aj vy, novomanželia, oslavujete prácu krásneho času snúbenectva, a toto je pekné! Sviatok je časom, keď hľadíme na deti, vnúčatá, ktoré rastú, a pomyslíme si: Aká nádhera! Je časom, keď pozeráme na náš dom, na priateľov, ktorí sú našimi hosťami, na spoločenstvo, ktoré nás obklopuje, a pomyslíme si: Aké je to dobré! Boh to tak urobil, keď stvoril svet. A neprestajne tak robí, pretože Boh vždy tvorí, aj v tejto chvíli!

Môže sa stať, že sviatok pripadne na dni ťažkostí a bolestí a slávi sa  akoby s «hrčou v hrdle». A predsa, aj v takých prípadoch, prosme si od Boha silu, aby sa nám sviatok celkom nevyprázdnil. Vy, mamy a otcovia, to dobre viete: koľkokrát z lásky k deťom dokážete odsunúť ťažkosti, aby ste im umožnili dobre prežiť sviatok a vychutnať pozitívnu stránku života! Koľko lásky je v tomto!

Aj do pracovného prostredia niekedy – a to bez zanedbania povinností! – vieme «prepašovať» nejaký ten záblesk sviatku: narodeniny, uzatvorenie manželstva, narodenie dieťaťa, ako aj rozlúčka či nový príchod..., je to dôležité. Je dôležité oslavovať. Sú to chvíle familiárnosti uprostred súkolia mechanizmu výroby: a to nám robí dobre! 
No pravý čas sviatku preruší profesionálnu prácu a je posvätný, pretože mužovi a žene pripomína, že boli stvorení na obraz Boha, ktorý nie je otrok práce, ale Pán, a teda ani my nemáme byť otrokmi práce, ale «pánmi». Na toto máme prikázanie, ktoré sa vzťahuje na všetkých, nikoho nevylučujúc! A pritom vieme, že sú milióny mužov a žien, a dokonca detí, ktoré sú otrokmi práce! V tejto dobe existujú otroci! Sú vykorisťovaní, sú otrokmi práce a toto je proti Bohu a proti dôstojnosti ľudskej osoby! Posadnutosť ekonomickým ziskom a technickým pokrokom ohrozuje rytmy ľudského života. Lebo život má svoje ľudské rytmy. Čas oddychu, predovšetkým nedeľného, je nám určený na to, aby sme sa mohli tešiť z toho, čo sa nevyrába a nekonzumuje a nedá sa kúpiť ani predať. A predsa vidíme, že ideológia zisku a konzumu chce pohltiť ešte aj sviatok: aj ten je niekedy zredukovaný na «obchodnú záležitosť», na spôsob na získavanie a míňanie peňazí. Azda kvôli tomu pracujeme? Nenásytnosť konzumovania, ktorá v sebe zahŕňa plytvanie, je škaredým vírusom, ktorý okrem iného spôsobuje, že sme na konci viacej unavení ako na začiatku. Škodí ozajstnej práci a požiera život. Rozhádzané rytmy sviatku majú svoje obete, najmä mladých.

Napokon, čas sviatku je posvätný, pretože Boh v ňom prebýva osobitným spôsobom. Nedeľná Eucharistia vnáša do sviatku celú milosť Ježiša Krista: jeho prítomnosť, jeho lásku, jeho obetu, to, že z nás on vytvára spoločenstvo, jeho prebývanie s nami... A tak každá skutočnosť a vec dostane svoj plný význam: práca, rodina, každodenné radosti a námahy, aj utrpenie a smrť; všetko sa premieňa Kristovou milosťou.

Rodina je vybavená osobitnou schopnosťou porozumieť, usmerniť a podporiť autentickú hodnotu sviatočného času. Aké pekné sú sviatky v rodine, sú nádherné! A osobitne nedeľa. Istotne nie náhodou sú sviatky, v ktorých je miesto pre celú rodinu tie najvydarenejšie!

Samotný rodinný život, ak naň hľadíme očami viery, sa javí lepší ako námahy, ktoré nás stojí. Predstavuje sa nám ako veľkolepé dielo jednoduchosti, nádherné práve preto, že nie je umelé, nie je predstierané, ale schopné spojiť v sebe všetky prvky pravého života. Javí sa nám ako «veľmi dobrá vec», ako povedal Boh na záver stvorenia, keď stvoril muža a ženu (porov. Gn 1,31). Takže sviatok je vzácny Boží dar, vzácny dar, ktorý Boh venoval ľudskej rodine: nezničme ho! Ďakujem.

Preklad: Slovenská redakcia VR

Zdroj: www.radiovaticana.va 12. 08. 2015

Súvisiace: 

Videá