Výzva „novej evanjelizácie“ a iniciačná katechéza

Na medzinárodnom katechetickom kongrese, ktorý sa konal v dňoch 26. – 28. septembra 2013 v Ríme, odznela okrem iného jedna myšlienka, ktorá vzbudila veľkú pozornosť v katolíckych médiách. Je to myšlienka od arcibiskupa Rina Fisichellu, ktorý povedal: „Je potrebné vyhnúť sa nebezpečenstvu, žeby sa Cirkev vydala na cestu novej evanjelizácie a katechéza by si ponechala charakteristiky z minulosti.“ Už desaťročia vládne na Slovensku nejednotnosť ohľadom katechézy. Mnohí si katechézu predstavujú len v úzkom prepojení s detským vekom, školským prostredím a odovzdávaním vedomostí z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Odborná reflexia ohľadom katechézy na celosvetovej úrovni však dáva dôraz na dospelý vek, cirkevné spoločenstvo a osobnú odpoveď na Božie zjavenie vo viere.

Viac v prílohe.

Pripravila ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD.  sr. Karola OP