Metóda Lectio Divina

 
 
 METÓDA LECTIO DIVINA 
 
 
Kresťania dnešných čias znova odkrývajú prastarú praktiku "Lectio divina" (posvätné čítanie). Posvätné čítanie nie je v prvom rade štúdiom biblického textu. Vyžaduje však základné poznanie Písma a určitý tréning praktického používania. Ide o to, aby sa kresťania sýtili Božím Slovom, ktoré sa zjavuje vo Svätom písme. Toto čítanie sa tradične rozvíja v troch etapách:
  1. čítanie,
  2. meditácia,
  3. kontemplácia.
 
ČÍTANIE
 
Slovo "čítanie" vyjadruje, že biblický text sa musí čítať viackrát, aby sme mohli označiť dôležité miesta a slová, najvýznamnejšie symboly a základné témy. Opakované čítanie textu pomáha lepšie pozorovať jeho konštrukciu a bohatosť použitých výrazových prostriedkov. Každá biblická pasáž je odrazom hlbokej viery veriacich.
Najznámejšie časti vďaka tomuto pozornému čítaniu zjavujú nové aspekty, ktoré sme si až doteraz vôbec neuvedomili.
 
Sústredene sa snažím čítať biblickú pasáž, a to pre ňu samotnú.
 
MEDITÁCIA
 
V druhej etape, pri ktorej vychádzame z pozorovaní urobených v predchádzajúcej časti, sa snažíme odkrývať vieru prejavenú svedectvom tých, ktorí tento text písali a odovzdávali.
Svätopisci nepísali iba pre vlastné potešenie, ale hlavne preto, aby iným odovzdávali presvedčenie viery, ktorá nimi hýbala, a zároveň aj preto, aby poukázali na praktické dôsledky viery v každodennom živote.
Potom sa snažíme vidieť, ako svedectvo viery, ktoré sa nachádza v Biblii, môže osloviť, inšpirovať moju viem a život kresťanskej komunity, ku ktorej patrím.
 
Hľadám, ako viera vyjadrená v texte môže stimulovať moju vlastnú vieru.
 
Aký význam má dnes pre mňa toto Božie Slovo?
 
KONTEMPLÁCIA
 
Spontánnym spôsobom v atmosfére modlitby môžeme "vychutnávať" text. Biblia nás teda sýti. Náš pohľad upierame na Boha, na Krista. Kontemplácia nás vedie ponad čítaný text. Môžeme sa modliť slovami, ktoré najviac pritiahli našu pozornosť v predchádzajúcich fázach, prípadne používame iný biblický text. Vhodné je použiť aj modlitby navrhované liturgiou.
 
Opakovaním slov a výrazov meditovaného textu ďakujem Bohu Otcovi, Synovi i Duchu
Svätému. Zároveň poukazujem, ako mi to, o čom som meditoval napomáha vo viere v neho.

 

Videá