Farnosť a malé spoločenstvá

 

Farnosť a malé spoločenstvá

 

Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste.[1]

V rámci poslania Cirkvi zveruje Pán laikom, v spoločenstve so všetkými ostatnými členmi Božieho ľudu, veľký podiel na zodpovednosti. Veď

 

"duchovní pastieri vedia, že Kristus ich neustanovil na to, aby jedine oni vzali na seba  celé spasiteľné poslanie Cirkvi na svete,

ale že ich vznešenou úlohou je tak viesť veriacich a tak brať do úvahy ich služby a charizmy,

aby všetci svorne svojim spôsobom spolupracovali na spoločnom diele."[2]

 

Vhodným prostredím na spoznanie darov a na rast v službe a v charizmách sú malé spoločenstvá.

 

Aby sa každá farnosť stala živou, spoločenstvom spoločenstiev, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých si veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť účinnými v službe a v láske“.[3]

 

Je „potrebné, aby farnosti neprestajne ponúkali solídne možnosti štúdia Biblie a tiež podporovali jej osobné i spoločné čítanie spojené s modlitbou“, lebo „evanjelizácia si vyžaduje dobrú znalosť Božieho slova“. EG 175  "Malé základňové spoločenstvá sú vhodným priestorom pre takúto systematickú prácu s Božím slovom ako súčasť katechézy vo farnosti.

 

Základné spoločenstvá a malé komunity, hnutia sú bohatstvom Cirkvi, ktoré vzbudzuje Duch Svätý na evanjelizáciu všetkých sektorov a oblastí. "

 

Mnohokrát sprostredkujú nové evanjelizačné nadšenie a schopnosť dialógu so svetom, prostredníctvom ktorého sa Cirkev obnovuje. Je pre ne však veľmi prospešné, aby nestratili kontakt s rôznorodou realitou miestnej farnosti a aby sa ochotne začlenili do organickej pastorácie miestnej cirkvi. Táto integrácia zabráni tomu, aby sa sústredili iba na jednu časť evanjelia alebo Cirkvi, alebo tomu, aby sa premenili na kočovníkov, ktorým chýbajú korene.[4]

Musíme si však uvedomiť, že výzva na obnovu a reformu farností ešte nepriniesla dostatočné ovocie, ktorým by malo byť to, aby farnosti boli bližšie ľuďom, aby sa stali prostredím živého spoločenstva i spolupráce a celkom sa sústredili na misiu.[5]

 

Nech „je život v spoločenstve znamením pre svet,

príťažlivou silou, ktorá vedie k viere v Krista:

"Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,

aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal" (Jn 17,21)

porov. CHL 31


[1] Evangelii Gaudium 28

[2] CHristifideles laici 32

[3] CHristifideles laici 26

[4] Evangelii Gaudium 29

[5] Evangelii Gaudium 28