Prečo je dobré malé spoločenstvo

 

Prečo je dobré malé spoločenstvo

 

Potrebnosť spoločenstva vychádza zo samej podstaty človečenstva. Kristus vo svojom pozemskom živote žil trojičným životom, učil  ľudí tajomstvu tohto života “aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a Ty vo mne.“ Jn17, 22-23 Človek je stvorený na obraz a podobu Boha, preto je prirodzené, že túži vytvárať vzťahy a patriť do spoločenstva.

V dobe, keď ľudia nevidia svoje miesto, kde by hľadali odpovede na svoje otázky ohľadom Boha a materiálny svet ich neuspokojuje, o to viac vyznieva potreba silného ohlasovania evanjelia, pevnej a hlbokej kresťanskej formácie, potreba vyzretých, kresťanských osobností vedomých si svojej krstnej identity a svojho poslania v Cirkvi. S týmto všetkým súvisí potreba živých cirkevných spoločenstiev laikov.[1]

Malé spoločenstvá ľuďom poskytujú priestor, v ktorom sa stretajú ako bratia a sestry, osobne sa poznávajú, spoločne sa modlia, čítajú Sväté Písmo, a meditujú nad ním, vzájomne si pomáhajú v  katechizovaní, ale aj v materiálnych starostiach sú si navzájom oporou a prijímajú do svojho stredu stále nových ľudí dobrej vôle. Farské spoločenstvo by malo byť súhrnom týchto malých spoločenstiev viery.“ [2]

Malé základňové spoločenstvá sú semeniskom evanjelizácie. Slúžia väčším spoločenstvám, najmä jednotlivým miestnym Cirkvám, sú nádejou všeobecnej Cirkvi.[3] V súčasnosti našou najzávažnejšou úlohou je premeniť farnosti na živé  spoločenstvá, ktoré počúvajú, žijú aj hlásajú evanjelium.[4]

Malé spoločenstvo vytvára priestor pre novú evanjelizáciu – znovuobnovenie vzťahu s Kristom, zameriava sa nielen na jednotlivcov, ale na celé časti obyvateľstva v ich rozličných situáciách, prostrediach a kultúrach.[5]

                             

“Cirkev budúcnosti bude postavená zdola, na malých spoločenstvách.”                                                     

                                                                                                        Karl Rahner

 Podstatnou črtou a ovocím malého spoločenstva je:

- učeníctvo = prilnutie k Ježišovi, vnútorná premena srdca a mysle členov spoločenstva

- evanjelizácia =  zvestovanie Božieho Kráľovstva, teda aby sa Ježiš stal pre ľudí naokolo príťažlivým. “Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.” Jn 15,5 

 

         Srdcom každého spoločenstva má byť Božie Slovo.

                                                                        Lebo “Kristové slová obsahujú Božie tajomstvá, jeho úmysly a

                                                                                                                            prisľúbenia, a preto sú schopné premeniť srdce človeka a jeho osud.”

                                                                                                                                                                                                                                  Evangelii nuntiandi, 11 

 

 

[1] Porov O. Šmidriak:, Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu, str 120

[2] Porov.O. Šmidriak, Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu, str 132, pozn. pod čiarou od Mons. J.CH. Korca

[3] Porov. Evangelii nuntiandi 58

[4] Pastoračný a evanjelizačný plán 2007-2013, str 23

[5] Porov. Christifideles Laici 34