Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné šk. rok 2014/2015

Vážený/á  učiteľ/ka  katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Dňa 19. decembra 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Bratislavskej arcidiecéze program kontinuálneho vzdelávania učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom: "Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy".

Ide o aktualizačné vzdelávanie v celkovom rozsahu 60 hodín s možnosťou získania 15 kreditov. Začiatok vzdelávania: september 2014 a ukončenie vzdelávania: jún 2015.

Prihlášku zašlite na Diecézny katechetický úrad, Špitálska 7, 814 92 Bratislava do: 31. mája 2014.

Všetky bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v prílohe.

Prihlášku je potrebné vyplniť v zmysle zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. (Pri výpise prihlášky - pre pojmy: kategória, kariérny stupeň, kariérna pozícia - vám pomôže Oznámenie o pracovnom zaradení, ktoré ste v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z., Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. MŠ, Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z.z. a 423/2009 Z.z. obdržali od vedenia školy, v ktorej učíte.)

Videá