MÁRIA A DAR DUCHA SVÄTÉHO - sv. Ján Pavol II.

 

MÁRIA A DAR DUCHA SVÄTÉHO

Katechéza Jána Pavla II. na všeobecnej audiencii pre veriacich na Námestí svätého Petra 28. mája1997

 

Keď Druhý vatikánsky koncil sleduje Život Panny Márie, pripomína jej prítomnosť v spoločenstve, ktoré očakáva Ducha Svätého: „Keďže sa zapáčilo Bohu zjaviť slávnostným spôsobom tajomstvo ľudskej spásy až po zoslaní Ducha Svätého, ktorého prisľúbil Kristus, vidíme apoštolov pred Turícami ako jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi /Sk l, 14/, teda aj Máriu vyprosujúcu svojimi modlitbami dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri Zvestovaní” /LG, 59/.

Prvé spoločenstvo je predohrou zrodenia Cirkvi. Prítomnosť Panny prispieva k načrtnutiu jej definitívnej podoby, ktorá je plodom daru Turíc.

Aké je postavenie Márie vo vzťahu k zoslaniu Ducha Svätého v atmosfére očakávania, ktorá prevládala vo Večeradle po Nanebovstúpení? Koncil yýslovne zdôrazňuje jej prítomnosť v modlitbe vzhľadom na vy!iatie Ducha Tešiteľa: Ona vyprosovala „svojimi modlitbami dar Ducha”. Táto poznámka je osobitne významná od tej chvíle, ako na ňu už zostúpil Duch Svätý pri Zvestovaní, keď ju prikryl svojou tôňou a dal počiatok vteleniu Slova.

Pretože najsvätejšia Panna už mala celkom jedinečnú skúsenosť s účinnosťou takého daru, bola v stave oceniť ho viac než ktokoľvek iný; veď tajomnému zásahu Ducha Svätého vďačila za svoje materstvo, ktoré z nej urobilo cestu, cez ktorú vstúpil Spasiteľ do sveta.

Na rozdiel od tých, ktorí boli prítomní vo Večeradle v rozochvelom očakávaní, ona si bola plne vedomá dôležitosti prísľubu svojho Syna učeníkom /porov. Jn 14„ 16/ a pomáhala spoločenstvu, aby sa dobre pripravilo na príchod „Tešiteľa” .

Zatiaľ čo jej jedinečná skúsenosť rozpaľovala v nej túžbu po príchode Ducha, nabádala ju aj k tomu, aby pripravovala myseľ a srdce tých, čo boli okolo nej.

Počas modlitby vo Večeradle vzhľadom na hlboké spojenie s apoštolmi s niektorými ženami a s Ježišovými „bratmi” Matka Pána prosí o dar Ducha pre seba samu i pre spoločenstvo.

Bolo vhodné, aby prvé vyliatie Ducha na ňu, ktoré sa udialo vzhľadom na Božie materstvo, bolo obnovené posilnené. Veď pri päte kríža dostala Mária nové materstvo, totiž byt matkou Ježišových učeníkov. Práve toto poslanie vyžadovalo obnovený dar Ducha. Panna teda túžila po ňom vzhľadom na plodnosť duchovného materstva.

Zatiaľ čo v hodine Vtelenia zostúpil na ňu Duch Svätý ako na osobu povolanú na dôstojnú účasť na veľkom tajomstve, teraz sa to všetko deje v záujme Cirkvi, lebo Mária je povolaná byť jej modelom, vzorom a matkou.

Pamätlivá Ježišovho prísľubu Mária očakáva v Cirkvi a pre Cirkev Turíce a vyprosuje pre všetkých mnohostrannosť darov podľa osobnosti a poslania každého z nich.

Máriina modlitba nadobúda v kresťanskom spoločenstve osobitný význam: podporuje príchod Ducha tým, že sa prihovára, aby pôsobil v srdciach učeníkov i vo svete. Ako pri Vtelení Duch Svätý utvoril v jej panenskom lone fyzické telo Krista, tak teraz vo Večeradle ten istý Duch zostupuje, aby oživoval jeho mystické telo.

Turíce sú teda aj plodom vytrvalej modlitby Panny, ktorú Tešiteľ prijíma s osobitnou priazňou, pretože je výrazom jej materskej lásky k učeníkom Pána.

Keď kresťania všetkých čias na svojej dlhej a namáhavej ceste ku spáse rozjímajú o mocnom orodovaní Márie, ktorá očakáva Ducha Svätého, často sa utiekajú k jej príhovoru, aby sa im dostalo darov Tešiteľa vo väčšej hojnosti.

Duch Svätý odpovedá na modlitbu Panny a spoločenstva zhromaždeného vo Večeradle v deň Turíc a napĺňa Pannu a prítomných z plnosti svojich darov a hlboko ich pretvára vzhľadom na šírenie blahozvesti. Kristovej Matke a učeníkom sa dáva nová sila a nový apoštolský dynamizmus pre rast Cirkvi. Vyliatie Ducha Svätého osobitne vedie Máriu k tomu, aby vykonávala svoje duchovné materstvo jedinečným spôsobom prostredníctvom svojej prítomnosti preniknutou láskou a svojím svedectvom viery.

Ona v rodiacej sa Cirkvi zveruje učeníkom ako neoceniteľný dar svoje spomienky na Vtelenie, na detstvo, na skrytý život a na poslanie Božieho Syna, a tak prispieva k tomu, aby ho poznali a aby sa posilnila viera veriacich.

Nemáme nijakú informáciu o Máriinej činnosti v prvotnej Cirkvi, ale možno predpokladať, že aj po Turícach naďalej žila svojím skrytým a mlčanlivým životom, bdelým a účinným. Osvietená a vedená Duchom Svätým hlboko vplývala na spoločenstvo učeníkov Pána.

Zdroj: Liturgia, Časopis pre liturgickú obnovu, Ročník VI., č. 2/1997

Katechezy: 
Súvisiace: 

Videá