6. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

     6MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

                                                                                                                                                Model pezinských rodinných spoločenstiev.

    Charakteristika:

                           V spoločenstve je 5 - 6 rodín. Stretnutia sú raz za týždeň, v trvaní 2 hod a bez detí. Na stretnutia je pozvaný aj kňaz. Raz do mesiaca

                           (z dôvodu prosby o modlitbu alebo z dôvodu zažitia sily  spoločenstva) je spoločenstvo otvorené komukoľvek. Keďže spoločenstiev je

                            vo farnosti viac, jedenkrát do mesiaca sa stretávajú všetky spoločenstvá aj so svojimi rodinami. Priebeh stretnutia je vtedy voľnejší

                            – modlitby chvál, čítanie zo Svätého Písma a agappé. 

    Priebeh stretnutia:

                                  1.  Piesne chvál

                                       Ponorenie sa do Božej prítomnosti prostredníctvom spevu, prípadne hry na hudobných  nástrojoch.

                                   2.  "Kolečko" - Osobné zdieľanie a chvála

                                        "Kolečko" preto, lebo každý sa zdieľa s odpoveďou na otázku: "čo som prežil počas týždňa s Pánom". "Kolečko" je výhodou,

                                         pretože každý, aj ten menej smelý sa dostane k slovu a má priestor naučiť sa dávať do slov to, čo prežíva s Pánom.

                                   3.  Príhovorné modlitby na osobné aj na rôzne iné úmysly. 

                                   4.  Čítanie Božieho Slova  - Evanjelia z najbližšej nedele s katechézou k nedeľnému evanjeliu, potom

                                         nasleduje vzájomné zdieľanie celého spoločenstva.

                                   5.  Praktické oznamy

                                          Vzájomné povzbudenie sa ku konkrétnym pripravovaným aktivitám, koordinácia pripravovaných aktivít, ktoré

                                          dané spoločenstvo robí.

                                    6.  Vzájomné žehnanie si formou kríža na čelo.                                        

                                                                                                                                                                                     Zdroj: www.pezinskerodiny.sk