5. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

5. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

                                                                                                                                                       Model je v duchu ignaciánskej spirituality.

     Charakteristika:

                               Pred každým stretnutím dostanú účastníci materiál na nasledujúce stretnutie. Téme v materiáli sa

                               počas týždňa pred stretnutím každý venuje individuálne v modlitbe. Na stretnutí sa spoločne zdieľa,

                               čo Boh každému počas týždňa k danej téme hovoril. Súčasťou materiálov, ktoré každý dostane

                               je úryvok zo Svätého Písma, texty na zamyslenie a reflexiu. Cieľom materiálov je podnietiť modlitbu.

                               Na stretnutí sa sedí v kruhu, v skupinke nie je viac ako 10 účastníkov. Moderátor  stretnutia, ktorý sa

                               vopred určí dbá o to, aby sa dodržali pravidlá zdieľania a čas zdieľania.

Priebeh stretnutia:

                              1.  Modlitba

                              2.  Zdieľanie a počúvanie

                                   Zdieľajú sa všetci účastníci z toho, čo počas týždňa zažili s Bohom v súvislosti s témou, ktorú v týždni

                                   pred stretnutím dostali.  Ak je časový priestor, kto chce sa môže zdieľať aj z toho, čo mu Boh hovorí

                                   aj cez zdieľanie ostatných.

                               3.  Modlitba

                               4.  Diskusia

                               5.  Oznamy

                                    Oznamy o blížiacich sa aktivitách.

                               6.  Zhodnotenie stretnutia

                                    Môže, ale nemusí byť.

 

                                                                                              Zdroj: http://www.cvx.sk/nase-spolocenstvo/62-ako-moze-prebiehat-stretnutie