3. MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

 

3MODEL VEDENIA MALÉHO SPOLOČENSTVA

                                                                                                                                   Model stretnutia so štúdiom Svätého Písma pomocou Lectio divina.

    Charakteristika:

                             Lectio divina je metóda štúdia Svätého Písma prostredníctvom čítania Božieho Slova, kedy

                              slovám v modlitbe dovolíme pomaly sa usadiť v srdci. Vtedy práve počúvame Boha, ktorý sa nám

                              prihovára. Súčasťou každého zo štyroch bodov je spoločné zdieľanie.

     Priebeh stretnutia:

                                   1.  Čítanie

                                         Ľubovoľný krátky odsek vo Svätom Písme

                                   2.   Meditácia

                                         Text si prečítame druhýkrát a uvažujeme nad časťou, ktorá nás najviac zaujala. Nasleduje zdieľanie.

                                   3.   Modlitba a zdieľanie sa nahlas

                                         V treťom čítaní sa zameriame na Ježišove slová, prípadne na hlavnú myšlienku a meditujeme

                                          nad tým, čo z čítaného textu je aktuálne pre mňa osobne a ako to uplatním vo svojom živote.

                                          Nasleduje krátke slovné zdieľanie sa.

                                   4.   Kontemplácia - 15 minút

                                          Vzbudíme si úmysel byť v Božej prítomnosti a duchovne sa naladíme a zotrvávame v stave,

                                          keď sa stíšime a nemyslíme na nič. Zotrvávame v pôsobení Boha a jednoducho sme

                                          v jeho prítomnosti.  Nasleduje zdieľanie nášho prežitia Lectio divina s ostatnými.

                                                                                                                                                       Zdroj: http://www.pallotini-michalovce.sk/lectio-divina.html