PODSTATNÉ ČASTI STRETNUTIA

 

PODSTATNÉ ČASTI STRETNUTIA:

 

MODLITBA - Boh túži po našom priateľstve. Skutočné priateľstvo môžeme

                       nadviazať modlitbou vlastnými slovami - je to rozhovor srdca. Ak sa modlíte v skupinke,

                       často sa môžu v modlitbe vyskytnúť chvíle ticha, kedy sa ľudia stíšia na vnútornú modlitbu.

                       Nebojte  sa týchto chvíľok.. Najlepšie je začať modlitbu chválami a ďakovaním.

 

PRÍHOVORNÁ MODLITBA - je modlitba, v ktorej sa Bohu prihovárame za konkrétne potreby a za konkrétnych ľudí.

                      “Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach.” Mt 18,19

 

 MODLITBA CHVÁL - pozdvihuje srdce. Chvála je odpoveď na Božiu veľkosť, dobrotu a lásku.

                       “Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú Ho vždy chváliť.”  Žalm 34

 

 PIESNE CHVÁL - dotýkajú sa najhlbšej časti nášho srdca, pomocou nich sa môžeme najplnšie vyjadriť.

                        “... buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte Ho”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ef 5,19

 

ČÍTANIE Z BOŽIEHO SLOVA -  Čítaním Božieho Slova k nám hovorí priamo Boh. Stať, ktorá sa dotýka priamo nášho srdca, je dobré si viackrát prečítať.

                           Po prečítaní Božieho Slova, ideálne je, keď nasleduje exegéza a po nej priestor na ticho a po ňom osobné zdieľanie sa o tom

                            " čo mne hovorí  Boh cez Božie slovo".

 

 ZDIEĽANIE - je veľkým darom pre všetkých a jedným z najdôležitejších častí stretnutia.

                        Ide tu o dva druhy zdieľania:

                                        - Zdieľanie sa s tým, “Čo urobil Ježiš pre mňa za posledné dni? Čo som urobil za posledné dni ja pre Ježiša?                                                                            Zdieľanie má byť krátke, autentické a kristocentrické. Toto zdieľanie može byť na začiatku stretnutia.

                                        - Zdieľanie nad Božím Slovom - čím ma oslovil Boh prostredníctvom prečítaného úryvku zo Svätého Písma ...

                         Aby mali všetci rovnakú príležitosť na zdieľanie, môže sa v skupine  zdieľať dokola  jeden za druhým.

                         Počas zdieľania hovorí každý v prvej osobe „ja“ a vyjadruje len svoje vlastné pocity.

                         Nepoúča sa, nekomentuje sa zdieľanie druhých, nevynáša sa mimo skupiny.

                         Zdieľanie nie je diskusia.