CHCEŠ ZALOŽIŤ STRETKO? - podstatné časti stretnutia

 

PODSTATNÉ ČASTI STRETNUTIA (70 min): 

 

MODLITBA (10min) - Boh túži po našom priateľstve. Skutočné priateľstvo môžeme

                       nadviazať modlitbou vlastnými slovami - je to rozhovor srdca. Ak sa modlíte v skupinke,

                       často sa môžu v modlitbe vyskytnúť chvíle ticha, kedy sa ľudia stíšia na vnútornú modlitbu.

                       Nebojte  sa týchto chvíľok.. Najlepšie je začať modlitbu chválami a ďakovaním.

                         MODLITBA CHVÁL - pozdvihuje srdce. Chvála je odpoveď na Božiu veľkosť, dobrotu a lásku.

                       “Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú Ho vždy chváliť.”  Žalm 34

 

KRÁTKE ZDIEĽANIE NAD DVOMA OTÁZKAMI (10 min) -  “Čo urobil Ježiš pre mňa za posledné dni? Čo som urobil za posledné dni ja pre Ježiša?                                            Zdieľanie má byť krátke, autentické a kristocentrické. 

 

ČÍTANIE Z BOŽIEHO SLOVA (10 min) -  Čítaním Božieho Slova k nám hovorí priamo Boh. Stať, ktorá sa dotýka priamo nášho srdca, je dobré si

                         viackrát prečítať. 

                           Po prečítaní Božieho Slova, ideálne je, keď nasleduje exegéza a po nej priestor na ticho a po ňom osobné zdieľanie sa o tom

                          "čo mne hovorí  Boh cez Božie slovo". Alebo pri štúdiu Svätého písma môžete použiť nejakú konkrétnu metóda čítania Božieho                                                  slova. 

 

 ZDIEĽANIE NAD BOŽÍM SLOVOM (20 min) - je veľkým darom pre všetkých a jedným z najdôležitejších častí stretnutia. Zdieľanie je dobrovoľné. 

                          Zdieľanie prebieha pomocou otázky: "Čím ma oslovil Boh prostredníctvom prečítaného úryvku zo Svätého Písma ..."

                         Aby mali všetci rovnakú príležitosť na zdieľanie, môže sa v skupine  zdieľať dokola  jeden za druhým.

                         Počas zdieľania hovorí každý v prvej osobe „ja“ a vyjadruje len svoje vlastné pocity.

                         Nepoúča sa, nekomentuje sa zdieľanie druhých, nevynáša sa mimo skupiny.

                         Zdieľanie nie je diskusia.

                              NEZABUDNITE tému uchopiť kerygmaticky. Žasnutie otvára srdce pre veľkosť a dobrotivosť Boha. 

 

PRÍHOVORNÁ MODLITBA (10 min) - je modlitba, v ktorej sa Bohu prihovárame za konkrétne potreby a za konkrétnych ľudí.

                      “Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach.” Mt 18,19

 

OZNAMY (5 min) - preberáme to, čo odznelo vo farnosti v oznamoch. Uvažujeme ako sa zapojiť, príp. modlíme sa za to, ako by sme mohli slúžiť                                 farnosti ako stretko alebo ako jednotlivci vo farnosti.

 

DÔLEŽITÉ: STRETNUTIE UKONČIŤ KERYGMATICKY (v duchu Ako Boh miluje človeka (mňa).) (5 min) - v atmosfére ocenenia a žasnutia. Môžeme si pomôcť                         tak, že spravíme zdieľacie kolečko napr. otázkou Čo si odnášaš z dnešného stretnutia? Odpovede nech sú krátke, jednoslovné alebo                                           jednomyšlienkové. 

 

Odvahu, nebojte sa. „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ 2 Kor 12, 9 Zlý pocit zo seba neznamená, že Boh na stretnutí chýbal. On sa dáva poznať každému toľko, koľko chce a čo chce. Duch Svätý je tvorivý. Prajeme vám otvorenosť srdca.

 

Videá